Fria Tider roar sig med att vantolka massmedia och missleda igen

Politifonen kan härmed meddela att vi har en ny gästskribent som ikväll debuterar med en refutation av en artikel från Fria Tider. Elwa Ninpo kommer i fortsättningen skriva fler artiklar och vi välkomnar skribenten till laget.

[Notis] Vi understryker att Politifonen inte på något vis tar någon persons eventuella brottsgärning i försvar. Vi tror på rättssäkerhet och att var historia, hur vedervärdig den än kan tänkas vara, skall återberättas med saklighet. Vi understryker därtill att etnicitet inte betraktas som en kriminogen faktor och att artiklar av den typ som nedan bemöts, inte skall politiseras efter en sådan uppfattning.

Av: Elwa Ninpo

Fria Tider roar sig med att vantolka massmedia och missleda igen.

Den man som frikändes från brott i den uppmärksammade rättegången rörande en gruppvåldtäkt på ett asylboende i Mariannelund har enligt justitiekanslern rätt till skadestånd för den tid han suttit frihetsberövad. Med anledning av detta har massmedia lyft fram historien igen. Detta har bland annat uppmärksammats av Fria Tider som väljer att skriva tämligen vinklat om saken.

I sin artikel på Fria Tider påstår man följande:

Det Muhammed gjorde under våldtäkten skulle ha kunnat rubriceras som sexuellt tvång, men eftersom han inte åtalades för det, utan åtalades för fullbordad samlag, friades han av tingsrätten, trots att han begått ett brott enligt domaren.

– Det är ett brott, sa rättens domare Erik Handmark till Höglandsnytt i samband med att domen avkunnades.

Men då åklagaren inte åtalade Muhammed för detta gick han fri.

Först och främst tänjer de på sanningen vad gäller den alternativa brottsrubriceringen, där de själva föreslår sexuellt tvång. Sexuellt tvång innebär att en gärningsman,  genom olaga tvång (som är att tvinga en annan genom misshandel, med våld eller hot om brottslig gärning) förmå en person att företa eller tåla en sexuell handling.

I artikeln de hämtat rådmanscitatet ur står följande:

Men däremot har tvåbarnsmamman enligt domen klart beskrivit hur den frikände hade sin snopp vid hennes ansikte samtidigt som en annan av de åtalade gjorde likadant.

”Det är ett brott”, tycker Erik Handmark när han talar med Höglandsnytt.

Gärningen som Fria Tider kallar för sexuellt tvång är alltså hållandet av en penis vid en annan persons ansikte. Detta stämmer naturligtvis inte. Istället är det rubriceringen sexuellt ofredande som rådmannen haft i åtanke. Sexuellt ofredande är att blotta sig på ett sätt som typiskt sett väcker obehag hos den drabbade eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som typiskt sett kränker den personens sexuella integritet.

Vidare påstår Fria Tider att mannen hade kunnat fällas om rubriceringen var en annan.

Åklagaren hade möjlighet att antingen väcka åtal för just den gärningen, att mannen eventuellt höll sin penis vid kvinnans ansikte, eller att justera sitt åtal genom en överklagan till hovrätten. När det var aktuellt sade åklagaren att “bevisningen inte var tillräcklig” för att överklaga domen.

Avseende nytt åtal har åklagaren sagt följande:

Utredningen gav inte någon bevisning för att han viftat med snoppen. Det var uppgifter som fanns, men det var inte sådan bevisning att det i sig skulle ha räckt till ett åtal.

Åklagaren är alltså av en annan uppfattning än Fria Tider avseende bevisläget i målet. Det bör betraktas som den mer initierade uppfattningen om saken, då åklagaren var ansvarig för att utreda händelserna på asylboendet och därför också tagit del av allt det material som utredningen omfattar. Fria Tider har knappast gjort detsamma. Det är också en annan förklaring till att mannen frikändes än den Fria Tider anför, varför vi får anta att de ljuger och att åklagaren är uppriktig.

Att det här fallet också tas upp är i sig intressant. Vad som har hänt är att justitiekanslern beslutat att häktningen av mannen medför rätt till ersättning. Då han är ung, hängts ut i massmedia och är i en utsatt situation i egenskap av asylsökande, hamnade ersättningen relativt högt och landade på etthundratrettiotusen kronor. Mannen satt häktad från december 2011 till april 2012, alltså under flera månader. Att sitta frihetsberövad under lång tid är obehagligt och skadligt, dessutom har det allmänna åtagit sig att skydda envar från frihetsberövanden. Därför utgår ersättning till de personer som häktas utan att fällas för brott.

Den här ersättningen har heller ingenting med den häktade personens vandel att göra. Den är inte ett påstående i fråga om personens brottslighet, den utgår till alla som häktats utan att fällas i domstol – även personer som begått brott men ändå inte kunnat fällas för dessa. En anledning till att ersättningen existerar är för att skapa incitament för rättsväsendet att bara frihetsberöva genom häktning om riktigt goda skäl finns för det.

Fanns inte ersättningen vore det i princip gratis för staten att häkta misshagliga personer (tillägg i efterhand: detta avser såklart inte löpande kostnader för rättsväsendet som sådant, de skulle kvarstå även utan det här ersättningsinstitutet), oavsett om det är sannolikt att de kan lagföras eller ej. Att principiellt motsätta sig en sådan sak är rättsvidrigt eftersom det kännetecknar den totalitära staten och är något som man i allmänhet förknippar med stater som Vitryssland och Nordkorea: inte Sverige. Fria Tiders publicering är indirekt ett ifrågasättande av att den frikände mannen erhåller den här ersättningen. Var de står i fråga om statsskick är förstås känt sedan tidigare, men det är ändå värt att uppmärksamma på det här viset.

Uppdatering 1:

Det spekuleras en del i att den frikände mannen skulle ha haft något slags rättslig plikt att ingripa mot våldtäkten. Det stämmer inte, i Sverige finns ingen sådan lagstiftning. Titt som tätt diskuteras införandet av en så kallad civilkuragelag, vilket i praktiken inneburit förslag om införande av en kriminalisering av undlåtenhet att agera mot pågående brott eller bistå vid olyckor. Än så länge har vi tacknämligt sluppit detta, det är nämligen en högst tvivelaktig typ av straffrättslig reglering av flera skäl. Bland annat är det väldigt tveksamt var gränsen för straffbart ickeingripande bör dras, det är också högst tveksamt att instifta i lag att en person kan göra en annan kriminell genom att själv begå brott eller framkalla en olycka.

Att personen inte ingrep mot den pågående våldtäkten är också en helt annan sak än huruvida han har rätt till ersättning för frihetsinskränkning. Den ersättningen är inte en recension av den häktades personliga karaktär utan ett incitament för staten att inte häkta på lösa grunder. Den som blir häktad utan att kunna fällas för brott har också blivit felaktigt häktad, man får nämligen inte låsa in människor om man inte är helt säker på att de har begått brott och kommer att fortsätta göra det eller förstöra för en brottsutredning. Man kan mena att det här är fel men då måste man också presentera ett seriöst alternativ till skadeståndsinstitutet för tillfällen där staten kränkt enskildas frihet.

Uppdatering 2:

Fria Tider har kommenterat min artikel med följande.

Skribenten missförstår lagtexten. Gärningsmannen själv måste inte stå för tvånget för att det ska vara fråga om sexuellt tvång. Man kan dock tänka sig att brottet även utgör sexuellt ofredande, men att framställa det som att vår artikel skulle vara felaktig är inte seriöst. Frågan om exakt brottsrubricering är dessutom sekundär, det rör sig om två ungefär lika grova sexualbrott.

En kamrat har svarat på detta, enligt följande.

Det tror jag inte. Vad i förevisandet av sin penis är att utöva misshandel, hot om våld eller hot om brottslig gärning för att förmå en annan att företa eller tåla en sexuell handling?

Ingenting, förstås. Det kan heller inte vara medverkan du har i åtanke, eftersom blottandet av sitt könsorgan knappast är att möjliggöra för någon annan att utöva olaga tvång.

Kvinnan har heller inte kunnat med säkerhet peka ut den här mannen som en av de som våldtog henne, vilket innebär att det förutom blottandet (som har stöd i hennes berättelse men inte av omständigheterna i övrigt, se åklagarens bedömning) är högst oklart vad han hade för del i händelseförloppet.

Vidare förutsätter Fria Tider att kvinnans berättelse i den delen är ställd utom allt rimligt tvivel: åklagaren i målet håller inte med om att det går att göra. Annars hade han antingen överklagat och justerat sitt åtal eller väckt ett. Han har förklarat att det inte fanns bevisning som styrkte kvinnans påstående och att han därför inte kunde agera på det viset.

Givetvis var våldtäkten djupt kränkande för kvinnan och jag menar inte att någon av de inblandande männen uppträdde på ett moraliskt och värdigt sätt. Däremot måste rättsstaten lämna magkänsleavvägningar därhän: “rule of law” är inte skönsmässigt kännande utan ett stringent och opartiskt tolkande och tillämpande av demokratiskt beslutade regler. Till skillnad från vad som påstås i kommentarerna och på andra håll är det här inte ett försvar av eller en ursäktande inställning till att den frikände mannen var närvarande vid våldtäkten eller hans agerande i övrigt. Det är ett försvar av rättsstaten och demokratiska grundvärden.

59 thoughts on “Fria Tider roar sig med att vantolka massmedia och missleda igen

 1. Det är ingen som skyddar våldtäktsmän. Vi försvarar rättsstaten från människor som liksom dig själv vill avrätta afghaner som frikänns från brott.

  /Bruce Ali, Politifonen

 2. Min åsikt är oavsett viftande av genitalier eller inte är han lika skyldig till våldtäkten som de andra.. Han var delaktig punkt slut. Det spelar ju ingen som helst roll om man för in sitt organ i en öppning eller står bredvid och skrattar, viftar eller bara tittar på. Hon är hjälplös i situationen att inte ingripa är att vara delaktig. Common sense skulle jag kalla det för. Han skall varken få ersättning eller få stanna i landet.

 3. Det är ju tämligen uppenbart att åklagaren dabbade sig. Domaren i målet säger ju rakt ut att han hade blivit dömd under en annan brottsrubricering. Att åklagaren då i efterhand hävdar att bevisningen för ett mildare brott är för svag är ju uppenbart skitsnack.

  Fria tider vinklar det ju helt fel så klart men att det är misstag från åklagarens sida som är orsaken till att den här mannen blev friad råder det knappast några tvivel om.
  Många andra moderna rättsstater har också sk delaktighetslagar som innebär att om man aktivt deltar i ett brott så är man skyldig till allt brottet leder till. Att personen var delaktig i brottet finns det inga tvivel om(varken hos domstol eller åklagare eller någon annan). Oavsett om han då bara viftade med snoppen, höll fast offret eller höll utkik borde han hållas ansvarig för medhjälp till våldtäkt.
  Det är stor skillnad på att vara ett oskyldigt vittne och medhjälpare och i de avseendena har tyvärr svensk lagstiftning enorma hål.

 4. Politofon, kan man inte säga att Fria Tider försöker skapa opinion för att ändra rättssystemet? Dom tycker väl inte att det bör vara rätt att få ersättning om man har vart närvarande i en situation där en människa lidit som pågått i flera timmar.
  Man kan säga att det finns 3 sätt att agera på för denna killen. 1. Han kan göra nåt för att stoppa det. 2. Han kan sitta där i ett höne neutralt/frusen å inte veta vad han ska göra. 3. Han kan på något sätt bidra till det dåliga som händer. Att vifta med kuken, sitta där å runka för sig själv vid sidan eller vad som, är vart fall inom kategori 3. Och om jag ska vara ärlig så tror jag att majoriteten av den svenska befolkningen tycker att rättssystemet fungerar fel där. Och jag tror att det visar sig i den ökningen SD har och har haft nu. Hade dom andra partierna fokuserat bara LITE på hårdare straff å mer “rättfärdigt” rättssystem så hade dom nog tagit väljare från SD.

  MVH en Miljöpartist!

 5. Pingback: Invandrarkritikers påhittade eller vinklade nyheter |

 6. Pingback: Fria tiders lögner |

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s