En kort kommentar om Tullbergs replik till Ekberg: Tullberg håller inte måttet och faller platt

Jan Tullbergs ekonomiska beräkningar i boken Låsningen kritiserades nyligen av Jan Ekberg i Nationalekonomiska Föreningens tidsskrift Ekonomisk Debatt.

Nu har Tulberg svarat på kritiken, oftast utan att konkret tillbakavisa Ekbergs invändningar.

På en punkt förtydligar sig dock Tullberg angående invandringens påverkan på de offentliga finanserna. Det gäller hur han kunde komma fram till att barn med en utrikesfödd förälder tilldelats en kostnad på 12 miljarder för år 2006, medan Ekberg i sin rapport hävdade att gruppen i stort sett går jämnt upp.

Det visar sig nu att Tullberg enbart tittat på åldersintervallet 0-20 år. Något han glömt att nämna i sin bok Låsningen. Då detta åldersintervall nästan enbart medför utgifter för den offentliga sektorn får Tullberg på så sätt fram sina 12 miljarder.

Varför Tullberg väljer att begränsa sig till detta åldersspann för enbart denna grupp kan tyckas underligt, men motiveras av gruppens totala ålderssammanssättning där bara en liten andel är pensionärer. Det menar Tullberg skapar en “illusorisk fördel”, då åldersfördelningen gradvis kommer att förändras. Ett liknande resonemang kan i så fall även användas för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, men här synes Tullberg av oklar anledning ha valt att behandla grupperna olika.

Tullberg är dock medveten om att Ekbergs rapport handlar om en ögonblicksbild för år 2006, och inte utvecklingen över en livscykel. Därför blir förfarandet minst sagt häpnadsväckande.

Kostnaden är dessutom orimlig i sig. Gruppen med en utrikesfödd förälder har inte bara ovanligt få pensionärer, utan även ovanligt många barn. Precis som allt fler med tiden uppnår pensionsålder kommer alltfler barn uppnå arbetsför ålder.

För mer information se Politifonens tidigare genomgång.

Håkan Pettersson, Politifonen

Advertisements

One thought on “En kort kommentar om Tullbergs replik till Ekberg: Tullberg håller inte måttet och faller platt

  1. Pingback: Sverigedemokraternas politik och argument - Sanning eller konsekvens - Polimasaren

Comments are closed.