Richard Jomshof pläderar för rasstereotypiseringar

Jomse

Rickard Jomshof, stillbild från Sveriges Television.

I en ledare för BLT den 2014-01-15 pläderar Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson och kandidat till justitieministerposten, för att ras, i form av rasstereotypisering, är en kriminogen faktor som bör beaktas i utvecklingen av kriminalpolitiken.

Egypten och sexuella trakasserier

För att stärka sina argument refererar han till en mängd kriminalstatistik på ett sätt som starkt kan ifrågasättas. Till att börja med vill han knyta benägenhet till sexuellt våld och sexuella kränkningar till Muslimska Brödraskapet. 

I sin artikel skriver han:

Det är dock inget annat än fakta. Upptakten till det hela är en artikel i AB (9 juli 2013), som berättar att ”sex används som vapen mot kvinnorna” i Egypten, vilket enligt bedömare är sanktionerat av Muslimska brödraskapet.

Vad Jomshof saknar i sin analys är att sexuellt våld är vanligt i väpnade och annars våldsamma konflikter. Dessutom är systematisk sexuell exploatering av kvinnokroppen något som är frekvent förekommande även i Sverige. Det är helt enkelt inte ett muslimskt problem som åskådliggjorts på Tahrirtorget men ett problem med män, manskultur och könsförbundna maktstrukturer. 

Övergreppen på Tahrir bör snarast förstås som en mer aggressiv form av objektifiering och instrumentalisering av kvinnokroppen än den som kommer till uttryck i reklam, massmedier, kultur och många, många andra fora här i Sverige. Underklädesmodellerna som dyker upp kring jul är faktiskt ett annat sätt att sexuellt exploatera kvinnokroppen, det är bara  inte begränsat till muslimer eller någon av de muslimska kulturerna i Egypten. Indirekt är Jomshofs tystnad om det ett stöd till den inhemska exploateringen när han väljer att inte utgå ifrån ett helhetsgrepp på problemet men istället hetsar mot just muslimer, här Muslimska Brödraskapet.

Jomshof menar att svensk polis stödjer hans tes

Därefter går han vidare och säger:

Även i Sverige är överfalls- och gruppvåldtäkter ett stort problem. Att få en klar bild kring problemet är dock svårt eftersom förövarnas bakgrund sällan analyseras. Enligt Toni Demitz-Helin, Rikspolisstyrelsen, verkar det vara så ”att de flesta gruppvåldtäkter begås av folk med utländsk bakgrund och att deras offer överlag är svenska kvinnor.” (Svensk Polis nr. 6-2000) Den 12 februari år 2000 skrev Jyllandsposten följande, med anledning av gruppvåldtäkten i Rissne: ”Det är i huvudsak män från östra Medelhavsområdet, som är överrepresenterade när det gäller gruppvåldtäkter.”

Politifonen stötte på en del problem när vi sökte härleda det citatet till en källa. Det föreföll som att citatet endast hade reproducerats från ett specifikt håll där det ideologiska narrativet överlappade Jomshofs egna. Efter att tillsynes ha kört fast kom vi sedermera i kontakt med upphovspersonen, Toni Demitz-Helin. Hon kunde inte med säkerhet minnas att hon hade uttalat sig på det viset men skrev då att:

Det är ju möjligt att jag uttryckte mig på det viset, men då får man hålla i åtanke att citatet är ryckt ur sitt sammanhang: det handlade alltså om 35 våldtäkter i Stockholms län år 1999. Urvalet är så begränsat (avgränsning till Stockholm under ett enda år) att det inte kan läggas till grund för någon generalisering på det viset som har blivit fallet i Jomshofs användning av citatet. Dessutom framstår det som lite ogenomtänkt att använda ett så gammalt uttalande och tro att det har bäring på brottsligheten nästan 15 år senare. (Diarienummer: A039.430/2014, saknr: 153)

Jomshof lika tendentiös igen

För Jomshofs del återupprepas samma tendentiösa metod också senare i artikeln när han refererar till ett reportage om  grooming i Storbritannien:

Författaren och journalisten Sean Thomas berättar att totalt 54 gäng av muslimska gäng står under utredning. Han talar om att det pågått sedan början av 90-talet, kanske längre än så. Orsaken till att dessa muslimska gäng utsatt brittiska flickor är ”rasism och religion”. (Russia Today, UK divided: Islam used as scapegoat in extremist attacks? 20 maj 2013)

Problemen med slutledningen i Jomshofs text är många. Dels beskrivs prevalensen av vita offer som en fråga om rasism. Den förklaringen är dock inte tillfredsställande då det framkommit att även pakistanska flickor har utsatts, om än i mindre utsträckning. Orsaken till att offren främst är vita är förmodligen rent praktiska och opportunistiska:

The evidence that the Jill Dando Institute of Security and Crime Science has gathered suggests that victims are targeted not because they are white but rather in a haphazard opportunistic manner – with the perpetrators cruising the streets for whatever girls they happen to see hanging about there. Convenience and accessibility, rather than race, appear to be the primary drivers. The men go for the easiest targets.

Anledningen tycks således bottna i att unga pakistanska flickor inte deltar i utomhusaktiviteter om kvällarna i lika stor utsträckning som vita engelska ickemuslimska flickor. Inte att muslimska män väljer ickemuslimska offer på grund av att de är ickemuslimer. Dessutom borde sådana motiv framgå med klarhet i förundersökningsprotokollen och i domsluten. Något sådant refereras aldrig till.

Jomshofs antaganden om muslimska mäns överrepresentation visar sig återigen vara utpräglat syftande då underlaget för hans teorier brister. För precis som i fallet med Demitz-Helin ovan är urvalet alldeles för tunt för att man skall kunna dra några konkreta slutsatser.

Det stöds av två akademiker på Jill Dando Institute of Security and Crime Science at University College London som säger

The citations are correct but they have been taken out of context,” says Ms Cockbain. “Nor do they acknowledge the small sample size of the original research, which focused on just two large cases.” They worried that “findings were being overextended from a small, geographically concentrated sample to characterise an entire crime type”. Even their most recent work studies just five cases – though of the 52 offenders involved totals 83 per cent are Asian Pakistani, 11 per cent Asian other and 6 per cent white. That is a very small sample.

 I Norge och i Finland förövas överfallsvåldtäkter av invandrare

Vidare nämner han också våldtäktssituationen i Finland och Norge. Han skriver:

I vårt grannland Norge har Hanne Kristin Rohde vid Oslopolisen avslöjat att den typiske förövaren vad gäller överfallsvåldtäkter är en ung man med invandrarbakgrund, ofta asylsökande, med en helt annan kvinnosyn. (NRK 15 april 2009) På frågan varför invandrare från Mellanöstern är ”radikalt överrepresenterade” när det gäller våldtäktsbrott i Finland, svarar Hannu Niemi vid Rättspolitiska forskningsinstitutet att ”de kommer från en kultur där man ser på kvinnan på ett mycket annorlunda sätt än hos oss”. (Hufvudstadsbladet 26 april 2012)

Tendentiöst. Jag gillar det ordet. Det rullar fint på tungan. Men det är också sant. Rohde nyanserar nämligen sitt uttalande i en slags dementihistoria där hon understryker att allt var ett missförstånd. Hon säger:

Jag sa aldrig att de “ofta” var asylsökare, med undantag för att vi 2009, jag sade att av 13 identifierade förövare så var 6 asylsökare

Det styrks också av Grethe Kleivan som säger att:

Statistik rörande överfallsvåldtäkt:

Oslo polisdistrikt har utgivit en rapport för våldtäkter i Olso 2010. Rapporten visar att alla typer av våldtäkt, förutom överfallsvåldtäkt, visar att europeiska gärningsmän är i majoritet och att de i första hand är norrmän. Endast 5 fall av överfallsvåldtäkt har retts ut. Gärningsmännen hade då utländsk härkomst. Två var unga (under 18) och två hade allvarliga psykiska diagnoser och kan därför inte betraktas som representativa för sin etniska kultur. Det har i rapporten belysts att generaliseringar som “Våldtäktsmän i Oslo är utlänningar”, något som även media har rapporterat, är felaktigt. Rapporten återger inte religiös bakgrund.

Med vänliga hälsningar

Grethe Kleivan

Avdelningsdirektör

För att ytterligare påvisa sin sak refererar Jomshof till en finsk statistiker som heter Hannu Niemi. Hannu Niemi håller dock inte med i Jomshofs argumentation. Han menar dels att överrepresentationen har överdrivits i media. Att endast 1-2 av 1000 invandrare begår brott och att en stor anledning till att invandrare är överrepresenterade beror på det som Jomshof själv argumenterar för, nämligen rasprofilering. Han säger:

Even if it is clear that certain politicians and anti-immigration groups exaggerate rape and crime statistics for their own political purposes, there is an important factor missing that may shed light on why crime among 15-24 year olds is higher (over 1,600/10,000 immigrants) than among Finns (under 1,200/10,000) in the same age group. The missing factor is ethnic profiling by the police

Den kulturella faktorn

Det är så otroligt kulturellt betingat menar Jomshof.

Det är uppenbart att den kulturella bakgrunden är en avgörande faktor när man ska förklara varför vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade när det gäller brott av detta slag.

Fast den kulturella faktorn är ju inte särskilt viktig då det är en sådan försvinnande liten del av de som tillhör de avsedda grupperna som faktiskt förövar brott av det slaget. Att kalla det “kultur” blir därför vansinnigt missvisande. Eller också måste Jomshof förklara vad det är för kultur som etniska svenska män ger uttryck för när de begår sexualbrott i Sverige eller finska män när de gör det i Finland.

För är det kulturellt betingat så är det kulturellt betingat.

3 thoughts on “Richard Jomshof pläderar för rasstereotypiseringar

 1. Här har Womanstats som riktar in sig på kvinnors situation runt om i världen gjort en karta på var i världen våldtäkter är vanligast.

  Sedan en karta över områden där Muslimerna är i majoritet

  Vad är då orsaken till att det förhåller sig så här. Faktiskt är det ju så att föredömet och rättesnöret för alla Muslimer och grundaren av våldsideologin Islam ju själv var både pedofil och våldtäktsman. Det är ju också så att det för Muslimer enligt Koranen (4:24) är tillåtet att ha sex med (våldta) kvinnliga slavar. Obeslöjade kvinnor ses dessutom i många Muslimska kulturer som en sorts prostituerade (horor) Och enligt Islamsk logik är det då också kvinnans fel om hon blir våldtagen och hon kan då även bli straffad för det inträffade.

  Ett annat skäl till dom höga våldtäkts talen i dom Muslimska länderna. Är ju den utbredda förekomsten av arrangerade äktenskap. Ett äktenskap där kvinnan alltså tvingas till ett livslångt sexutnyttjande. Men oavsett om äktenskapet är arrangerat eller ej så måste ju kvinnan inom Islam alltid ställa upp på sex. Och om hon inte lyder så har mannen enligt Koranen (Sura 4:38) då rätt att använda våld för att hon ska lyda.

  Sen vad gäller invandrares överrepresentation så har jag redan presenterat statistik för det här

  https://politifon.wordpress.com/2013/10/29/icke-nordeuropeiska-invandrare-i-norsk-valdtaktsstatistik/

 2. Det ska mycket till att påvisa kopplingen mellan dina religiösa argument och fastställd motivbild hos gärningsmännen. Det är ganska enkelt att bara påtala kopplingen, men svårare att påvisa.

  Om vi avgränsar det till Saudi till exempel är det ju mycket troligt att det kan vara så då den juridiska konstruktionen är bristande. Kvinnor har då som du säger inte rätt enligt lag att motsätta sig sex med sin man. (Om den lagen nu finns stipulerad i kungariket?).

  Men eftersom det saknas statistik för hur många män som behandlar sina kvinnor på det viset för att religionen tillsynes tillåter en sak blir den infallsvinkeln en dead end. Jag utgår ifrån att de flesta människor nämligen inte blir våldtäktsmän eller pedofiler för att det finns hål i lagen som tillåter sådana handlingar.

  Ett annat tänkbart scenario är ju också att den samhälleliga tabun och de könsmässiga rollerna möjligen skapar förutsättningar för män att vidta sådana åtgärder för kvinnlig kontakt. Avseende överfallsvåldtäkter.

  Vad gäller arrangerade äktenskap har vi tidigare på Politifonen diskuterat för att de har föga med religiösa seder att göra men mer med omständigheter.

  frågan kvarstår också, om den kulturella faktorn är avgörande, vilka kulturella uttryck som gör sig åskådliggjorda när svenska män våldtar kvinnor. För det är samma mekanismer som spelar in både här och där, om än i större utsträckning där.

Comments are closed.