Hitler och den tyska kyrkan.

 

Nazichris

Bild: Holocaust Encycopedia

Brasklapp: Med denna text föreslår vi inte på något sätt att kristendomen är antisemitisk. Texten skall ses som en undersökning av och en komparativ studie i de anspråk som gjort gällande att Hitler inspirerades av Islam. Det är likväl en analys av tredje rikets relationer till den dåvarande protestantiska kyrkan i Tyskland under ett begränsat antal år. 

Hitler inspirerades av islam

Den radikala kontrajihadrörelsen med Pamela Geller i spetsen har länge deklamerat idén om en förbindelse mellan den nationalsocialistiska ideologin och Islam. Hon menar bland annat att Hitler genom sina kontakter med den islamiska världen hämtade inspiration till sin mordapparat från den muslimska religionen och att den på något vis utnyttjades i ansatsen till det nazistiska utrotningsprogrammet . Enligt henne skulle ungturkarnas folkmord på det armeniska folket bli utgångspunkten för Hitlers folkmordsvision på det judiska folket.

En sekulariserad ungturkrörelse

Enligt Geller skulle ungturkarna ha varit jihadister och menade att folkmordet på det armeniska folket var något slags islamiskt avancemang i kampen för en muslimsk homogenisering av området.

Den åsikten är aningen felaktig. Ungturkarna var en nationaliströrelse som var radikalt sekulariserade. Deras negativa inställning till islam kom också att fördömas av framträdande klerikala figurer med inflytande på det religiösa turkiska livet. Men låt för argumentets skull säga att ungturkarna de facto var motiverade av islam. Det i sig är ju inte ett argument för att Hitler var det.

Det eller att han använde deras folkmord som modell i diskussionerna kring intagandet av Polen för att avdramatisera effekterna av ett sådant företag.

Låt oss titta på några av Hitlers andra inspirationskällor.

Hitler hämtade inspiration från Boer-lägren

I sin bok, Adolph Hitler: The Definitive Biographyskriver den Pulitzerbelönade historikern John Toland att (min översättning):

Hitlers koncept för koncentrationsläger och i förlängningen dess genocidala funktionalitet hade han att tacka för sina engelskastudier och sin inblick i den amerikansk historien. Han beundrade boer-fånglägrerna i Sydafrika och de som satts i bruk i förhållande till ursprungsamerikanerna i den vilda västern: för sin innersta krets prisade han ofta den amerikanska utrotningseffektiviteten. (s.202)

Det att Hitler skulle ha hämtat inspiration från Boerfånglägrena i Sydafrika är en väldigt intressant aspekt i den här diskussionen eftersom de uppenbarligen var avsedda för vita krigs- och civilfångar. Det är inte sällan som man i dag inom vitmaktrörelsen påtalar att den vita befolkningen i Sydafrika utsätts för folkmord. Tusentals vita boerfångar mördades nämligen i de lägren.

Den andra aspekten är att Hitler inspirerades av de kristna amerikanernas behandling av den amerikanska ursprungsbefolkningen. I det kunde han finna en inspirationskälla för sina förintelseplaner.

Den protestantiska kyrkan och Nazityskland

När NSDAP transformerade Tyskland och officiellt implementerade ett nazistiskt styre sökte den tyska kyrkan i en hast att omdefiniera sin betydelse. Kyrkan sände ut ett antal representanter med ledande protestantiska teologer, sitt prästerskap och bjöd in inflytelserika karaktärer inom rörelsen för att diskutera sin framtida existens. Man fastslog då att man skulle utveckla ett forskningsinstitut på kristen grund med syfte att utradera de judiska influenserna inom kyrkan. Så bildades slutligen ‘Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchlichen leben eller Institutet för studien och utraderingen av judiska influenser i kyrklivet. .

Susannah Heschel skriver i sitt kritikerrosade verk The Aryan Jesus att (min översättning):

Man sökte avjudefiera Tysklands kyrka under en tid då landet befann sig i process att undanröja Europa från all judiskhet; och således utvecklade man nya bibliska utläsningar och liturgiska material. Under de sex år som institutet existerade, när nazistregimen utförde ett judiskt folkmord, omformulerade institutet kristendomen och skapade en germansk religion vars grundare Jesus hederligt bekämpade det judiska folket som sedan själv offer för den kampen. I deras mening sökte juden iscensätta Tysklands undergång. (s.6)

Åsikter inom kyrkan

Institutet hade stort stöd för sin radikala agenda hos ett brett spektrum av representanter och lärde som delade eller kom att dela en vilja att utgallra den judiska ryggrad som utgjorde kristendomens historia och ursprung. Visserligen var kyrkan inte homogen i sina uppfattningar. En del sympatisörer ansåg till exempel att Tanach skulle avpolletteras eftersom det Gamla Testamentet betraktades som en judisk bok.

Andra medlemmar föreslog emellertid att deras meningsmotståndare inte hade förstått att det Gamla Testamentet i själva verket i sig var ett antijudiskt vittnesmål: att profeterna i Bibeln ständigt befann sig i krig med Israels syndfullhet. Genom att sålunda omtolka Bibelns kärntext ansåg man istället att den skulle preserveras som evidens för att juden verkligen var en våldsam fiende till Tyskland och kristendomen.

Hur seriös den inomgruppliga striden än tycks ha varit fanns det ingen riktigt antinazisitisk opposition i någon av de kyrkliga rörelserna under nazistiskt styre. De var alla frispråkigt antisemitiska och rivaliteten tycks endast ha grundat sig på teologiska meningsskiljaktigheter: på ena sidan hade man till exempel kristna som accepterade baptism som metod för att avjudefiera den judiska församlingen medan man på den andra sidan envist fastslog att juden i egenskap av sin spirituella inkompetens och degeneration aldrig kunde jämställas med det kristna folket.

Kyrkan opinionsbildade åt NSDAP

Det råder ingen tvekan till att naziregimens genomslag hade mycket att tacka den kyrkliga antisemitismen för. Man skulle i efterhand kunna säga att naziregimen i princip underpresterade på nästan alla punkter förutom i antisemitismen. I vilket fall som helst utnytjade man kyrkans rådande antijudiska tolkningar och polemik i sin propaganda. Den antisemitiska resonansen fann sin väg genom kyrkan.

Heschel säger om NSDAPs framgångar (min översättning):

Dess markbrytande genomslag och framgångar kan i stora drag attribueras den rigorösa kristna teologidiskussion som möjliggjorde symbiosen mellan nazipropagandan och kyrkans moraliska auktoritet och tradition. Den förbindelsen förkunnades med entusiasm av kristna nazister som menade att den nazistiska behandlingen av judarna efter åtskilliga sekel slutligen kunde fullborda Martin Luthers avsikter. (s.7)

Hur avgörande var den ekonomiska krisen i Tyskland för Hitler?

Uriel Tal menar till exempel att den kristna antisemitismen inte på något sätt var ny. Den hade funnits i Europa under en lång tid. Åtskilliga antijudiska rörelser hade anspelat på judefrågan innan Hitler utan att nå samma framgångar. Den folkliga opinionen erövrades aldrig eftersom man i traditionell mening hade ignorerat den religiösa faktorn. Tal menade således att den kristna antisemitismen var avgörande för naziregimen.

Tal skriver i Religious and Antireligious roots of Modern Anti-semitism att (min översättning):

Det inte var den ekonomiska krisen i sig som gav kraft åt den nya politiska och religiösa antisemitismen. Helt omvänt var det den antikristna och antireligiösa rasbaserade antisemitiska ideologin som hindrade de första antisemitiska partierna att slå rot eftersom deras ansträngningar enbart sökte förklara judefrågan och den politiska utvecklingen som en ekonomisk frågeställning. [Det som] attraherade massorna var den klassiska gamla hederliga kristna antijudiska traditionen hur anpassad eller påverkad den än må ha varit av de ekonomiska omständigheterna. (s.177)

Hitler anspelar på kristen spiritualism

I ett tal sade Hitler om kristendomen att (min översättning):

Paulus hade transformerat en lokal arisk rörelse i opposition till judenheten och skapat en kosmopolitansk supertemporal religion som erkände alla människors lika värde [och på så vis] omkullkastade han det romerska imperiet. (Aryan Jesus, s.8)

Hitler var med andra ord väl bevandrad i den kristna traditionen. Liksom många revisionister före och efter hans tid hade han uppmärksammat den tydliga dispyt som går att utläsa mellan Paulus och de tidiga kristna. I Hitlers värld representerade Paulus en ståndpunkt där även judar kunde inkluderas emedan Jerusalemförsamlingen kritiserade Paulus för att avträda från den judiska lagen. Hitlers revisionism må ha varit felaktig. Den visar dock på hur värdefull kristendomen var för den nazistiska rörelsen.

Det var ett självförsvar

Liksom den kontrajihadiska rörelsen, som Geller tillhör, menade den dåvarande kyrkan och nazirörelsen att deras propaganda och agerande motiverades av argument om självbevarelse. Man hävdade att det hela var en fråga om självförsvar. Juden betraktades som en våldsam fiende till staten: deras agenda fastslog att de aldrig riktigt kunde assimileras och att judarna som ett resultat av sin tro inte kunde underkasta sig den tyska lagen: de hade ju sin egen Moselag.

Institutets uttalanden rörande judar speglade med kristet språkbruk den officiella propaganda som nyttjades av Riket under förintelsen: judarna var aggressiva fiender till tyskarna och Tyskland utkämpade ett försvarskrig emot dem. Den inställningen gällde till och med under tiden då utrotningen av de europeiska judarna genomfördes. Man menade även då att det i själva verket var judarna som konspirerade om att döda tyskarna. (The Aryan Jesus, p.14)

Jämförelsevis är det nazistiska språkbruket nästan identisk med det islamofobiska. Uttalanden som att “en god muslim är en ond muslim” betyder i princip att den måste måste döda, lemlästa och med smygande eller med fullskaligt jihad omstörta den regerande apparaten och dess majoritetsbefolkning för att vara en trogen muslim. Propagandan är således i jämförelse väldigt lik.

Ledande kristna företrädare uppmanar till mord

Vidare skulle åtskilliga funktionärer inom kyrkan framföra att judiskt liv av nödvändighet och på grund av kyrkans assimilation  bör släckas i Jesus namn. Några månader föregående stadgningen av Nürnberglagarna hade en grupp representanter från kyrkorna samlats i Dresden för att diskutera sammanslagningen av den tyska kyrkkroppen. Under mötet hade Thüringens dåvarande utbildningsminister (som tre år senare skulle inta rollen som institutets galjonsfigur) säga följande (min översättning):

Som kristna måste våra hjärtan hållas öppna för juden. Som kristen kan jag, måste jag och borde jag bygga broar för juden i mitt hjärta. Men som kristen måste jag också följa nationens lagar [volklagar] trots att vi vet att sådana ofta presenteras på ett väldigt grymt vis och på ett sätt som för oss framstår som en konflikt med våra kristna värderingar. Samtidigt vidhåller vi att vi inte skall döda juden eftersom denne också är den evige faderns barn. Men på grund av lagen vet jag att jag måste döda honom, skjuta honom. Det kan jag bara göra om jag tillåts säga “Kristus”. (The Aryan Jesus, s.10)

Hitler studerade andra folkmord

Hitler inspirerades förvisso aldrig ideologiskt av några av de exempel han pekade mot. Han sökte däremot att avancera sina insatser. Skall man på industriell nivå börja mörda människor borde man ju för effektivitetens skull kanske studera föregående exempel där sådant ägt rum.

Bruce Stålnacke

Relaterad läsning:

Araberna och nationalsocialismen

Nationalsocialismen som en högeridé

Den kulturella rasismen

 

 

Advertisement

9 thoughts on “Hitler och den tyska kyrkan.

 1. Jätteintressant artikel
  Jsg är själv kristen och tsr inte illa upp. Fattar helt klart syftet.

  Men det fanns ju ockdå kristns som slogs mot nazisterna.

  Anna

 2. Du sätter verkligen huvudet på spiken här. Syftet är ju inte att tillskriva en hel historisk rörelse någon slags utpräglad definition. Det här är ju bara ett isolerat exempel i Tyskland under en period av några år.

  Miljontals kristna och muslimer deltog i kampen mot Tyskland. Miljontals dog. Jag är mer lagd åt att använda deras exempel i min definition av deras religioner än jag är i fråga om den protestantiska tyska kyrkan.

  Med vänliga hälsningar.
  /Bruce Stålnacke

 3. Om Hitler hämtade någon inspiration från Islam är väl egentligen omöjligt att veta. Men visst finns det likheter och beröringspunkter mellan ideologierna.

  http://avpixlat.info/2014/03/16/om-islam-tar-over-sverige-skulle-du-bry-dig/

  Att den Tyska Kyrkan som så många andra rycktes med och påverkades av den Nazistiska tidsandan är väl egentligen inte så konstigt. Även i Sverige så fanns det ju på sina håll en stor acceptans för dom här idéerna på den tiden.

  Men det är stor skillnad i grunden på kristendomens ideologi och islams. Betydelsen av Våldet och strävan efter makt genom krig och erövring är inom islam till skillnad från kristendomens våld grundläggande för religionen som sådan.Ta dessa verser ur Koranen som exempel.

  “När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (Koranen 9:5)”

  ”Bekämpa dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk, tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga. (Koranen 9:29)”

  Det finns mängder av verser av det här slaget som alla går ut på att Islam skall vara i ständigt krig med den icke-muslimska världen tills dess att man lyckas dominera allt och alla.

  Verser av det här slaget är grundläggande för islams relation till både judar, kristna och ”avgudadyrkare” Och dom gäller också rent generellt över tid, (”Fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända fram till dess att ni tror på den ende Guden”, Koranen 60:4)

  Det faktiskt finns inga verser i Bibeln som på detta sätt talar om hur man skall förhålla sig till andra människor över tid. Där det i Bibeln talas om våld mot andra. Så är det i dom fallen väldigt tids och platsspecifikt.

 4. Hej

  Det roliga med din text ovan är ju att fientligheten mot judarna i Tyskland på den tiden bottnade i just sådana föreställningar. Judarna sågs som bittra fiender mot bakgrund av åtskilliga saker som både återfanns i GT och annan judisk litteratur. För i grunden var det inte den judiska rasen som betydde något. Det var den judiska religionen som var avgörande för judarnas fientlighet.

  Angående judarnas mål. Julius Streicher som “endast citerade judiska texter” sade så här:

  “I ask you once more, what is at stake today? The Jew seeks domination not only among the German people but among all peoples. The communists pave the way for him. Do you not know that the God of the Old Testament orders the Jews to consume and enslave the peoples of the earth?”

  Jag menar. Skulle jag vilja vara tendentiös och styra upp lite kontroverser kring en del bibliska utsagor och smeta dem på judar och kristna skulle jag ju med enkelhet kunna göra det.

  Det är nämligen inte svårt att spåra saker till Bibeln som är kontroversiella. Till exempel det att Gud sanktionerar totalt livsförbud och uppmanar till hela folks utrotning. Inte bara hela städer, inte bara vuxna, inte bara människor. Men allt levande skall mördas. Även barn och djur. För ett folks avancemang över ett annat och för deras rätt till andras boendeplatser (städer).

  “In the cities of the nations the Lord your God is giving you as an inheritance, do not leave alive anything that breathes. You must utterly destroy the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, just as the LORD your God has commanded you.”

  Anledningen? För att det finns risk att “ni” konverterar till deras religioner:

  “Otherwise, they will teach you to follow all the detestable things they do in worshiping their gods, and you will sin against the Lord your God.” (5 mos: 20:16-18.

  Nu ska vi inte göra det här inlägget till en enda gröt av bibelcitat för att på något vis använda de som definition för hela kristendomen eller judendomen.

  Istället medger vi dem rätten till sin bok som tror på den. Och söker de bortförklara sådant som är kontroversiellt accepterar vi den reformismen eftersom det gynnar dem och oss.

  Med vänliga hälsningar
  Bruce Stålnacke

 5. Det står givetvis en massa tossigheter i bibeln också som är mindre smickrande för den som råkar vara kristen. Där gäller det verkligen inte att sätta sig på tvären eller göra nåt som ogillas av Gud. Då riskerar man nämligen att brutalt utplånas, ensam eller med hela sitt folk. Man kan ju t.ex jämföra dom tiotal personer Satan enligt Bibeln hann ta kål på jämfört med dom miljoner Gud utplånade från Jordens yta. Att man kan tillbe en Gud med den historiken är för mig en gåta. Men några Bibelcitat som berättar hur man utplåna andra folk och som gäller rent generellt över tid finns mig veterligen inte. Där det i Bibeln talas om våld mot andra så är det i dom fallen väldigt tids och platsspecifikt.
  Sen så kan man väl inte riktigt jämföra dåtidens judehat med det hot man ser i islam idag. Vad jag vet så kryllade det väl inte av Judiska konflikter och Judiska terrordåd runtom i Världen på den tiden. Islam däremot har ju precis som Nazismen faktiskt en blodig historia som backar upp dom farhågor man kan se i ideologin. Exempelvis så har vi ju haft 23148 Muslimska terrordåd med dödlig utgång sen 9/11. Att Judehatet grundade sig i mångt och mycket på konspirationsteorier innebär ju för den sakens skull att samma sak kan sägas om Islam idag. Blir nästan lite komiskt att jämföra Islam med judendomen. När hatet mot judar i Islam precis som för Nazismen faktiskt är en del av ideologin.

 6. Poängen är väl inte att det inte sker i dag? Poängen är ju den att det vid något tillfälle i historien har skett även inom andra religiösa rörelser. Varför skulle den muslimska motsvarigheten vara talande för hela den historiska rörelsen medan den inställningen inte gäller andra grupper?

  Om något har hänt i historien är det väl ett bevis för att det kan hända överallt? Det och att det sker bland muslimer nu.

  Sinas terrorsiffror är för övrigt tendentiösa. Han tar med i sina beräkningar sådant som inte nödvändigtvis går att spåra till islam. Typ som när någon baluchisk separatist dödar en pakistansk polis och så vidare.

  Bara för att någon som själv menar att han befinner sig i krig med islam påtalar att något är “muslmsk terrorism” gör inte att det med automatik är sant. Han investerar ju personligen i att framställa muslimer som farliga terrorister liksom och har att vinna på att förvandla vanliga politiska och civila mord till “muslimska”.

  Fattar inte varför du förlitar dig på honom som källa.

  På fråga om judisk terror.

  Historiskt fanns en judisk nationaliströrelse som utförde terrordåd mot ockupationsregimen och dess kollaboratörer. Gärna på öppen gata. Seloterna och siccarirörelsen motiverades i stor utsträckning av sin judiska tro. I mer kontemporär tid har vi ju Baruch Goldstein som klev in i en moske och började slakta av bedjande muslimer. Sedan fanns planer på 1980-talet bland högervridna judar att spränga upp moskéer i Jerusalem.

  http://weekly.ahram.org.eg/2007/832/re63.htm

  Kan du inte vara lite nyanserad istället?

  Med vänliga hälsningar.
  Bruce Stålnacke

 7. Ja, siffran för dom här terrordåden kan man säkert ifrågasätta. Och det finns ju givetvis bättre exempel. Det råder ju inte direkt brist på dom om man säger så. Men vart lite enklare att bara skriva den siffran istället för att redogöra för alla nu pågående Muslimska konflikter. Men du har rätt, jag kunde givetvis gjort min poäng på ett bättre sätt.

  Sen så har väl du redogjort för den här Judiska terrorismen tidigare i nån artikel eller möjligen i nån tidigare kommentar till mig om jag inte missminner mig. Men den saknar ju i vart fall relevans för oss i Västvärlden. Den Judiska extremhögern är väl mer ett problem för det Palestinska folket i sånna fall.

  MVH Nils

 8. Nej det kanske inte är jätterelevant för Sverige. Det var inte heller riktigt syftet med mitt svar.

  Sannolikheten för att man ska drabbas av terrorism i Sverige är ju typ lägre än risken att drabbas av nötallergi med dödlig utgång.

  I båda fallen behövs beredskap, men vi ska nog inte övervärdera riskerna.

  Säpo jobbar redan med de frågorna på ett effektivt sätt.

  Med vänliga hälsningar
  Bruce Stålnacke

 9. Man kan säkert ha synpunkter på siffrorna för antalet terrorattacker ( f.n 23170 ) på ett eller annat sätt. Och det är säkert fel att benämna alla som renodlade terrorattacker. Men merparten är säkert i vilket fall som helst illgärningar knutna till Islam. Hur som helst så står här vad som ligger till grund för dom uppgivna siffrorna och där finns också listor på själva dåden.

  http://www.thereligionofpeace.com/Pages/TheList.htm

  MVH Nils

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s