Jimmie Åkesson, är du demokrat?

Ikväll möter Jimmie Åkesson en av sina gamla lärare i SVT Debatt. I anledning av detta ger vi er här en annan vinkel på honom som politiker. Oavsett vad man vill spåra hans politiska engagemang till finns idag en politisk realitet som han är ytterst ansvarig för, och det är de politiska program hans parti säger sig vilja driva.

CC Wikimedia

CC Wikimedia

Det är möjligt att han kände sig hotad som barn. Det är möjligt att gäng av nyinflyttade till Sverige faktiskt fanns i Sölvesborg i början på nittiotalet. Det är möjligt att Åkessons politiska engagemang är en enda enorm neuros. Det är också möjligt att inget av detta spelar någon egentlig roll, åtminstone inte för andra än Jimmie själv och hans närmast sörjande. Hans personliga historia och drivkrafter är nämligen inte vad SD går till val på, utan de går till val på sina politiska program.

En grundläggande fråga är denna, är Åkesson, i egenskap av ansvarig för sitt parti, att betrakta som demokrat? Det är ett tema Debatt hade tagit upp om det var en något mer seriös plattform för politisk debatt, istället för den vem-ljuger-mest-vinkel som är anlagd till ikväll.

Låt oss börja med att bolla några av grunderna för det svenska statsskicket och demokratiska fundamenta i förhållande till den politik Åkesson representerar.

Sveriges demokratiska statsskick innebär att partier i riksdagen måste förhålla sig till de demokratiska spelreglerna och respektera de lagar som stiftats för att skydda och upprätthålla demokratin. I regeringsformen, vår mest grundläggande grundlag, 1 kap. 2 § kan vi läsa att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vidare kan vi läsa att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. För att titta närmare på hur Sverigedemokraterna förhåller sig till detta, utifrån begreppen demokrati, mångkultur och assimilering, vänder vi oss till den programplattform de går till val på.

På Sverigedemokraternas hemsida står det att:

Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten. Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.

Vilka utgör folket? Är det hela folket? Eller är det medborgarna? Här uppstår ett problem i SD:s principprogram vad det gäller demokrati; för vem har rätt att bli medborgare och därmed inneslutas i demokratin? SD:s demokrati innefattar att bara somliga är kompetenta nog att vara svenska medborgare. I SD:s fall är folket den som är svensk och det svenska medborgarskapet ska endast ges till dem som sätter sin lojalitet mot Sverige främst – före religion, etniskt tillhörighet, eller andra nationella eller europeiska identitetsmarkörer. Det skall vara ett privilegium att vara svensk medborgare, vidare är SD negativa till dubbelt medborgarskap eftersom det kan medföra lojalitetskonflikter.

Detta står i bjärt kontrast till vad lagstiftaren åsyftar med 1 kap. 1 §, att all offentlig makt utgår från folket. Folket är de som är bofasta här. Tredjelandsmedborgare (Island och Norge undantagna) behöver förvisso vara bofast i Sverige i tre år för att erhålla rösträtt i regionala och lokala val, men den grundläggande principen är att folket är människorna, oavsett härkomst. Oberoende av religiös eller politisk övertygelse. Oavsett utbildningsnivå. Vad det handlar om är medbestämmande i offentlig förvaltning för de som omfattas av den. Ingen som är bofast i Sverige ska behöva underkasta sig offentlig förvaltning utan att också ha tillgång till redskap för att påverka densamma. Stat, landsting och kommuner finns inte för sin egen eller något särintresses skull, de finns för folkets skull. Och folket, det är alla vi, tillsammans. Som bor i Sverige. Som därigenom är svenskarna.

Det är mot den här bakgrunden som demokrater betraktar SD:s önskan om att reglera demografin med abortförbud, invandringslagstiftningen och straffrätten såsom rasistisk, de ser helt enkelt den sverigedemokratiska politiken som ett indirekt angrepp på demokratin och alla människors lika värde och rättigheter.

Demokrati handlar om grundläggande värden som frihet, rättvisa och jämlikhet, där alla människor är lika inför lagen och skyddade från diskriminering. Här blir SD:s demokratibegrepp problematiskt. Den som inte är svensk på SD:s vis har nämligen inte samma frihet, inte samma rätt till jämlikhet och inte samma rätt att delta. FN:s ord ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter […] de har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” är viktiga när det gäller demokratidiskussionen. Enligt FN (PDF)

är var och en berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Finns detta i SD:s definition av demokrati? SD gör ju skillnad på kristna och muslimer, invandrare och infödda, den demokratiska “sjuklövern” och dem själva. Då naggas demokratin i kanten när de erhåller makt, för att eventellt gå sönder. Sett utifrån FN:s och den svenska demokratins fundamenta är SD:s demokratibegrepp snarare grus i demokratins maskineri, ett uttryck för folkstyrets inbyggda svaghet, möjligheten till dess avveckling genom sin egen karaktär. Det är därför vi måste erövra demokratin varje dag, vid varje val, vid varje styrelsesammanträde, vid varje debatt.

SD anser att kulturella skillnader är oöverstigliga, därför förespråkas assimilering. ”De” måste bli som ”vi”. ”De” kan inte bli som ”vi”, eftersom varje individ är styrd av sin lojalitet till en viss kultur, enligt SD. Partiet kopplar på detta sätt anslutning till folket till kulturell tillhörighet på ett tydligt sätt. Enda lösningen enligt SD:s logik blir att ha så få invandrare som möjligt, eftersom olika kulturer inte kan samexistera och ingen kan byta eller synkretistiskt utvecklas tillsammans med en tillägnad kultur utan att avskärmas från sitt infödda sammanhang. Folkstyre blir enligt SD problematiskt när folket inte längre är en sociokulturellt sammanhängande grupp som delar just deras grundläggande värderingar utan istället är de som lever och verkar inom en offentlig förvaltnings räckvidd. Nota bene, Åkesson själv har uttryckt att även infödda kan vara föremål för deras assimilationspolitik. Konsekvensen är att ingen går säker från diskriminering och repression i SD:s Sverige och vad de står för är helt enkelt att samhälleligt medbestämmande bör reserveras för en etnopolitiskt definierad elit.

Vidare menar SD att byggstenarna i en demokrati är att det finns en stark gemensam nationell och kulturell identitet. Men, är det demokratiska byggstenar? SD är ett parti som till stora delar följer de vanliga teorierna om konservatism och nationalism, även om de inte kopplar nationalism till ras utan i stället till kultur. Kultur ingår dock som en faktor, tillsammans med ras, etnicitet mm, i FN:s definition av rasism. Detta innebär att SD inte har en demokratisk inställning till alla de människor som bor i Sverige. Skulle SD vara ett demokratiskt parti, då skulle de inte kräva att en person ska uppfatta sig själv som svensk, leva i enlighet med någon svensk kultur, se Sveriges historia som sin och inte heller kräva större lojalitet mot Sverige än mot någon tidigare hemviststat. Möjligen lika stor lojalitet. SD är ett parti som vill att Sveriges medborgare främst ska utgöras av vad de i enlighet med sin ultranationalism kallar för etniska svenskar, eftersom ingen annan kan anpassa sig till vår ”ursprungliga” kultur och våra gamla traditioner. I och med detta försvarar inte SD ”alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling.”

Ytterligare problematiskt blir därför SD:s demokrati kopplat till partiets vilja att föra en assimileringspolitik.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

Vidare menar de att:

Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.

Något som direkt bryter mot regeringsformens krav på att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vidare kan vi läsa att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Det här är ett viktigt skydd, minoriteten får aldrig utsättas för majoritetens tyranni, något som varit grundläggande för politisk filosofi i västerlandet sedan den grekiska antiken. Ett centralt instrument i det skyddet är diskrimineringslagen och de förbud mot sådant förtryck som är stadgade däri.

Notera att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter inte är bindande, den saknar så att säga rättsföljder som inträder vid avvikelser från dess innebörd. Något liknande gäller också för portalparagraferna och rättighetskatalogen i regeringsformen, där det inte heller finns uttryckliga rättsföljder inskrivna i författningen. Däremot är FN:s konvention om politiska och sociala rättigheter bindande, vilket också människorättsförfattningen Europakonventionen är, den är till och med svensk lag sedan mitten på nittiotalet. Så även om Åkesson och SD i sitt politiska värv är helt i strid med demokratins grundläggande värderingar och strukturer finns få eller inga rättsliga medel att göra detta gällande eller utkräva ansvar för avvikelsen.

Det instrument som finns är röstsedeln. Politifonen tar inte partipolitisk ställning, men vi tar ställning för demokrati, för pluralism och för mänskliga rättigheter. Därför vill vi att du tar årets val på allvar och fattar välgrundade beslut om hur du spenderar just din möjlighet att råda över framtidens Sverige.

//Jeni Al och Elwa Ninpo — Politifonen

16 thoughts on “Jimmie Åkesson, är du demokrat?

 1. Pingback: Åkesson, är du demokrat? | eaqhan

 2. Det är alltid underhållande att läsa vad skribenterna här skriver. Framför allt att de ifrågasätter andras demokratiska värderingar när de själv bekänner sig till den kommunistiska läran som alla vet är långt ifrån demokratisk.

 3. Ni har nog våta drömmar om det men ni besitter inte kunnandet och ni vet att folk som jag skulle stoppa er.

 4. Pingback: Håll emot! Rösta 25 maj! | I andra tankar

 5. Krister,
  Om det är “underhållande” att komma hit, varför är du då så bitter?

  Det är alltid underhållande att läsa när sverigedemokrater, eller deras gelikar, blir kränkta av artiklar kritiska till SD. Vilket är ganska ofta. 😉

 6. Att de stormar kring SD de förstår jag. Man är ju livrädd inför kommande val hur mycket stöd dom kommer få. Ca 10 % av svenska folket kommer rösta SD inte så konstigt. Man brukar säga att vi alla har lika rätt i Sverige inte riktigt sant tyvärr. Dock vill media och övriga pajaser påstå detta. Som tur är finns de människor som är mer klarsynta än så

 7. Hej Politifonens redaktion.
  Den här kommentaren hamnar troligen omedelbart i papperskorgen tillika kan mitt inlägg möjligen skänka till eftertanke avseende att ett med goda intentioner publicerat budskap, direkt raderas ur läsarnas minne och förflugna ord blir det läsaren kommer ihåg.
  Undertecknad är på intet sätt politiskt intresserad och i hela mitt vuxna liv agerar för att demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, åsiktsfrihet ska avse alla människor, oavsett invånarnas fäderne, religioner, politiska hemvister eller andra organisationstillhörigheter.

  I samtliga stater jag bevistat finns invånare som är för och emot politiska åsikter och för och emot invandring vilket debatteras i så ock direktsända TV program utan att de medverkande med diametralt motsatta åsikter, går till personliga eller handgripliga angrepp mot varandra.
  I mitt fädernesland Sverige debatter i TV medverkar per automatik debattdestruerare som med åberopande av demokrati, åsiktsfrihet, mänskliga rättigheter som dödar desamma med egna politiska åsikter som bemöts av politiska motståndare med diametralt motsatta åsikter och de synes inte inse att konstanta personliga angrepp, destruerar demokrati och mänskliga rättigheter.

  I Politifonens debatt redovisar ni era personliga åsikter avseende innehåll i TV debatt mellan Sverige Demokraternas Jimmie Åkesson och en av hans för många år sedan, under skoltiden lärare och av er personliga uppfattning av Åkesson många år efter skoltiden, i hans roll som rikspolitiker inte gagnar den olika åsikters debatt om invandring kontra motsatts, som råder i Sverige.
  Ni anser att oavsett vad man vill spåra i Jimmie Åkessons politiska engagemang finns idag en politisk realitet ni anser att han är ytterst ansvarig för, genom det politiska program hans parti säger sig vilja driva, med av er tillägg och hans närmast sörjande.
  Det tillägget, öppnar inte till givande debatt mellan det politiska parti/partiers åsikter Ni hörsammat inte heller gagnar dess politiska anhängare, utan enda följd är att Er fråga: Om Åkesson i egenskap av ansvarig för sitt parti är att betrakta som demokrat får inget svar, som därav inte kan bemötas under värdiga former, utan personliga påhopp.

  Det tema Ni hänvisar till som TV debatt tagit upp anser Ni, blev istället en vem ljuger mest och bäst med tillägg av Er redovisning av Sveriges demokratiskt statsskick vars partier i riksdagen ska förhålla sig till demokratiska lagar stiftade att skydda och upprätthålla demokratin i förhållande till den politik Åkesson representerar.
  Demokrati betyder faktiskt folkstyre med olika så ock politiska viljor, nationell och kulturell identitet bland befolkningen och i samtliga demokratiska stater i världen är det ett privilegium att bli medborgare och därav är övervägande att de demokratiska staterna inte tillåter dubbelt medborgarskap.
  Demokrati utgör grundläggande frihet, rättvisa, jämlikhet, åsiktsfrihet, politisk frihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, likhet inför lagen, och skydd från diskriminering och i sanna demokratiska stater behöver man således inte erövra demokratin varje dag, vid varje styrelsesammanträde, vid varje debatt, ty om folket är nöjda med av dem valda att representera staten Sverige då är nuvarande regim och statsskick intakt efter valet och om folket är missnöjda med nuvarande regim blir det en ny regim efter valet, så enkelt är det.

  Avseende att ingen går säker från diskriminering i Sverige beror det sannolikt på att i Sverige ministrar och parlamentariker kunskap kontra motsatts är att de stolta representanter för i staten diskrimineringspolitik och med åberopande av demokrati har de i personliga framträdanden i medierna systematiskt eklaterat att de avser fortsätta att diskriminera så ock av folket invalda Sverigedemokratiska rikspolitiker.
  Det är diametralt motsatsen till allt vad demokrati innefattar, ty demokrati är respekt för invånarnas val av så ock rikspolitiker och respekt avseende invånares politiska åsikter, fäderne, kultur, religioner, politiska hemvister, kontra avsaknad av desamma.

  Avseende, ta seden dit du kommer, är det en sägen som oavsett man vill det eller inte är en osynlig medresenär, oavsett stat en annan stats invånare bevistat och vid längre vistelser blir man faktiskt svenskare än någonsin och i hemmiljö idkar man svensk kultur med firande av äkta svensk jul, påsk, Pingst och allt som går att fira, naturligtvis med så ock svensk vimpel på borden och svenska identiteten blir faktiskt starkare än någonsin, till dess man kommer hem till Sverige.
  Invånare med annat fäderne som kommer till Sverige agerar exakt likadant, märkvärdigare än så är det inte.

  Människan har medfödda identiteter och de som vill bli en del av annan nation, oavsett densamma, respekterar alla människors lika värde frihet, värdighet och demokratins grundläggande värderingar, tillika är endast att inse att det finns människor som invandrar eller av annan orsak flyttat till annan nation och inte vill bli en del av nationen oavsett densamma och de respekterar inte i nationen oavsett densamma, inte heller respekterar de människors lika värde frihet, värdighet eller demokratins grundläggande värderingar.
  Politifonen åberopar det instrument röstsedeln är och säger sig inte ta partipolitisk ställning, men tar ställning för demokrati och mänskliga rättigheter och vill att invånarna tar årets val på allvar, fattar välgrundade beslut om invånarnas möjlighet att råda över framtidens Sverige, samtidigt bemöts debattör med av Politifonen uppmaning: Vinka nästa gång du ser någon av oss samla vapen till revolutionen och det replikeras av debattör: Ni vet att folk som jag skulle stoppa er.

  Undertecknad har svenskt fäderne och respekterar alla invånare oavsett fäderne, religioner, demokratiska värderingar, politiska åsikter kontra avsaknad av desamma och debattörers inlägg och Politifonens bemötande av desamma, utgör att bortom rimliga tvivel fastställt är, att ingen av er bevistat stater med inbördes stridigheter grundade av olika åsikter, som övergått till inbördeskrig med dödade invånare oavsett deras åsikter och kvar i misär är överlevande lemlästade svältande invånare, offer för invånare med vapen, revolution.
  De fasanfulla facto är fritt att betrakta, beakta eller förakta.

  Mvh/ Thérèse Angéli

 8. Bra skrivet Terese ! Önskar jag vore lika vältalig som du. Tyvärr blir jag allt som ofta förbannad när journalister eller folk i media, kåsörer , och allsköns förstå sig påare som får göra sig hörda och ondgöra människor som har en annan åsikt än sina egna . Tyvärr kommer de väll att hålla på så nu inför valet 2014 och än värre kommer de och bli ju närmre valdagen vi kommer

 9. Sverige är ett land där ingen av dess medborgare behöver svälta, eller sakna tak över huvudet. Ett land som inte haft krig på 200 år, och som varit en välfärdsstat i cirka 60 år. Sånt gör något med människor. Något som visar vilket svagt käril människan är. Därför “imperiers” uppgång och fall.

 10. När blev en partiledare ensam ansvarig för partiets ageranden? Kan inte Åkesson ens avsättas?
  Nej jag är inte särskilt engagerad eller SD-medlem e.d. men mycket som skrivs är märkligt.
  SD är det enda parti som intresserade sig för de problem jag sett i Örebro kommun runt äldrevård
  och galna gode män med mera och det kommer jag aldrig att glömma eller sluta berätta om.
  Det säger mig en hel del om övriga socialfascister med olika parti-etiketter.

 11. barrkis.
  jag är på intet sätt vältalig endast objektiv men tyvärr har jag lite för mycket juridiskt och konventionstäknande så inlägg kan bli lite för fyrkantiga, tillika är jag ingen debattör i ordets rätta betydelse, däremot har god insikt i det yttrar jag mig om och skriver endast i ett juridiskt magazin och i Magazinet Politifonen.

  Jag har bevistat stater och sett demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och säkerhet oavsett desamma destruerats bit för bit för att politiker i de staterna ongör sig på varandra och folket blir osäkra och förlorar respekten för dem och det slutar med, att så ock folket ongör sig på varandra och inbördes stridigheter blir de facto.
  Den dag jag ongör mig på människor med andra åsikter än jag har då är det dags att i varje fall, inte publicera

  Olyckligt är att Sveriges medier per automatik är politiskt styrda på ett eller annat sätt och därav har jag faktiskt aldrig talat med en svensk journalist chefsredaktör ty oavsett vad folk säger till dem, omtolkas det till vad de anser och med säljande rubriker, artiklar, som passar dem manipuleras allmänheten.

  Det är förödande I synnerhet när det drabbar ungdomar och det har skett att publiceringar fått förödande konsekvenser innefattande att ungdomarna tappat all tilltro till så ock journalister.

  Inför valet 2014 synes rikspolitikerna att med ord utan substans, ha så fullt upp med att gå till personliga angrepp mot politiska motståndare, att befolkningen oavsett politiska hemvister, möjligen låter bli att rösta.

  Om alla började tala till varandra, inte om varandra, skulle livet bli så mycket enklare, tillika oavsett vad som sker i valet 204 måste väljarnas åsikter respekteras för det är, valresultatet och de facto har aldrig och kommer aldrig att passa hela Sveriges befolkning men är de facto, ingenting annat.
  Mvh.

 12. Bra sagt men jag har svårt att vara objektiv när jag vet att man behandlar människor olika oavsett nationalitet. Vet inte hur mycket källfakta jag läst om allt från regeringsidor till försäkringskassan där de klart och tydligt diskriminerar svenskar gentemot invandrare. De man inte förstår är varför man gör så och vem det är som vinner nå på de

 13. Hans. En partiledare är inte ensam ansvarig för partiers agenda/agerande utan precis som alla företagsledare frontfigur, vars åsikter är ledande och hörsammas av medarbetare så ock avseende medlemmarna i politiska partier
  Samtliga politiska partiledare oavsett politiskt parti kan avsättas av medarbetare/ministrar/parlamentariker och om medlemmar inte stödjer partiledarnas politik, då är det politiska partiets saga all.

  Av dig Håkan, “Nej jag är inte särskilt engagerad eller SD medlem e.d.”, visar att i Sverige yttrandefrihet destruerats så till den grad att debattörer per automatik gör liknande tillägg, för att beivra förföljelser, trakasserier och internethot och Gud vet vad, som följer offentliga uttalanden.
  SD är ett i Sverige nytt parti med övervägande unga rikspolitiker och som uppfattas av i medierna publiceringar har de tidigare och var för sig varit medlemmar i nära samtliga de sedan årtionden etablerade rikspartierna och sedermera bildat ett eget politiskt parti bestående av unga parlamentariker och unga medlemmar som själva upplevt i deras kommuner, de problem du sett/ser i Örebro kommun.
  Unga människor inkluderande unga politiker talar öppet om det som sker så ock i förorter och det bemöts av sedan årtionden sittande rikspolitiker i hela släktled som i samtliga TV debatter repriserar att de “omedelbart ska ingripa och beivra” att det i vissa förorter på olika platser i Sverige råder gatans lag, men.
  När TV kamerorna slocknat återinträder de rikspolitikerna i sitt rätta jag och med som synes snedvriden människosyn fortsätter de att dra “alla över en kam” avseende dem som oavsett fäderne är bosatta i förorter.

  Befolkningen synes inte inse att det alltid är journalister som kontaktar rikspolitiska partiers representanter och ställer frågor som besvaras och sägnen “som du ropar i skogen” är journalisters signum, som så ock avseende misären som råder inom äldrevården, ty sedan många, många år rikspolitiker bär ansvaret för misären och därav är deras svar ord utan substans så ock är rådande avseende av dig benämnda, “galna gode män” som pågått i årtionden, utförda av de sedan många, många år rikspolitikernas, politiska fränder.
  Befolkningen oavsett fäderne som åberopar yttrandefrihet, religionsfrihet, mänskliga rättigheter innefattande rätt till så ock politiska åsikter och spridande/brukande av dem, bör överväga att prova något som inte skett tidigare och det är att i av folket själva arrangerade temakvällar, bjuda in och möta dem som har diametralt motsatta politiska åsikter och avseende misären i skolor och åldringsvård eller vad det nu är, lugnt och sakligt bemöta, diskutera, debattera, ty att undvika att se, är en av de vanligaste sätten att för etablerade rikspolitiker oavsett stat härskningsmetodik och de som utsätts är befolkningen som känner sig mindre värda och betydelselösa.
  Det är fritt att beakta eller förakta tillika är Fugit irreparable tempus och det som återstår sedan människan gjort sitt yttersta är ödet att antingen välja att möta sida vid sida i en demokrati eller med inbördes stridigheter.
  Personligen väljer jag det förstnämnda.
  Mvh.

 14. Jag ber om ursäkt att jag i hastigheten inte märkt att jag skrivit ett latinskt talesätt “Fugit irreparable tempus” som betyder “Den oersättliga tiden flyr.
  Mvh.

 15. Pingback: Jimmie Åkesson, är du demokrat? (del 1) | Motargument.se

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s