Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? Män födda i Norden våldtar

rape-of-sabine-women

Våldtäkten av Sabine

Vi har tänkt uppehålla oss vid ett av de starkast stigmatiserade brotten för en stund, våldtäkt. Gärningen är att en person tvingar sig på en annan eller utnyttjar ett hjälplöst tillstånd (medvetslöshet, droginducerad hjälplöshet och liknande) och därvid genomför samlag eller med samlag jämförlig handling. Samlag i juridisk mening är könsumgänge i bokstavlig bemärkelse, det räcker med kontakt mellan könsdelar och fordrar alltså inte penetration. Med samlag jämförliga handlingar är sådant som att penetrera vagina eller anal med en kroppsdel, i typfallet fingrar, eller något föremål. Typiskt sett är våldtäkt ett brott som förövas mot unga kvinnor av unga män, 2 procent av förövarna och 96 procent av offren är kvinnor. Omkring 26 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem.

 Ibland påstås att Sverige är ett av världens mest våldtäktsdrabbade länder. Framförallt förs det fram från populistiskt och nyfascistiskt håll, inte sällan med en direkt koppling till immigrationsstatistik. Som belägg för att det förhåller sig på det viset brukar anmälningsstatistiken för sexualbrott anföras.

Sedan 2005 har våldtäktsanmälningarna ökat kraftigt. Skälen till detta är i huvudsak två, dels genomfördes en lagändring som avsevärt utökade vilka gärningar som är att betrakta som våldtäkt och dels har den allmänna toleransen för sexualbrott minskat betydligt med en ökad benägenhet att anmäla våldtäkt som följd. Sett över en längre period har anmälningarna av våldtäkt ökat stadigt under flera decennier. Detta är eventuellt till följd av feministisk opinionsbildning och ökning av sensationsjournalistik som rapporterar om våldtäkter och våldtäktsmål.

Det påstående som alltså brukar göras är att våldtäktsanmälningarna skulle spegla den faktiska mängden våldtäkter. Frågar man det institut som har i uppdrag av det offentliga att ta fram forskning i ämnet stämmer inte detta. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) undersöker utsattheten för sexualbrott genom att årligen genomföra ett stort antal intervjuer, omkring fjortontusen, och drar av det underlaget statistiskt säkerställda slutsatser. Detta kallas för Nationella Trygghetsundersökningen eller NTU.

Till skillnad från anmälningsstatistiken ger NTU information om den faktiska brottsmängden, uttryckt som andel av befolkningen som under ett år utsatts för en viss kategori av brott. Då anmälningsbenägenheten är särskilt svag när det gäller just sexualbrott, endast omkring 23 procent anmäls (16900 anmälningar, uppskattningsvis 114000 utsatta personer, NTU 2012), säger också anmälningsmängden särskilt lite om brottsmängden och då kommer NTU-data väl till pass.

De senaste åtta årens genomföranden av NTU (2005-2013, årets rapport publiceras i november; se kommentarerna för en diskussion om tidsangivelsen åtta år) har visat att utsattheten för sexualbrott är stabil, den varierar mellan 0,7 och 0,9 procent av befolkningen. Detta säger oss att myten om våldtäktsexplosionen är just en myt. Nazister har demonstrerat under parollen Nordisk kvinnofrid och den islamofoba nyfascistiska miljön reproducerar ständigt en berättelse om muslimska män som våldtäktsmaskiner. Motiveringarna till detta, att det väller in dåliga människor över gränserna, saknar alltså helt stöd i tillgänglig statistik.

De som uppger i NTU att de utsatts för våldtäkt är ungefär 25 procent av alla utsatta, eller motsvarande omkring 29000 fall. Att enskilda inte är skickade att på ett bra sätt avgöra skillnaden mellan sexuellt tvång och våldtäkt eller på andra vis avge en juridiskt fullgod bedömning bör beaktas i relation till detta. Det finns också anledning att tro att personer som utsätts för våldtäkt i nära relationer är väsentligt underrepresenterade i undersökningar som NTU. Det är något som bland annat den här rapporten kommit fram till. Vi kommer strax att komma tillbaka till den.

Den åldersgrupp kvinnor som är mest utsatt, 16-24 år, är drabbad i väsentligt högre grad än snittet, 3,4 procent. Det är lite drygt tre gånger så vanligt att bli utsatt för sexualbrott som ensamstående än som sammanboende. Personer som bor i flerfamiljshus är drygt dubbelt så utsatta som personer som bor i småhus. I 58 procent av sexualbrotten var gärningspersonen helt okänd för den som utsattes. I 29 procent var gärningspersonen en bekant, och i 13 procent en närstående. Det säger något om vilka grupper som löper störst risker men inget om varför .

Det finns inga större skillnader i utsattheten för sexualbrott mellan personer med inhemsk respektive utländsk bakgrund, enligt NTU. Även detta är något som punkterar den högerextrema mytbildningen.

Den ovan berörda rapporten heter Slagen dam. Den är intressant, då den mäter sådant som den typiske våldsamme partnerns härkomst, utbildningsnivå och vandel rörande alkohol. Kvinnor vars partner är födda i Norden och Asien utsätts i betydligt högre grad än andra grupper, till och mellan vilka skillnaderna är så små att det är omöjligt att dra några slutsatser. Han är i nio av tio fall fast anställd. I åtta av tio fall är han född i Sverige, och i sex av tio fall är det en partner som sällan dricker alkohol. Vi tar det igen, den våldsamme partnern är alltså i typfallet född i Norden, fast anställd och har inga alkoholproblem.

2005 genomfördes också en extern granskning av rapporten och dess slutsatser, som bekräftade rapportförfattarnas slutsatser i den delen trots att rapporten som sådan kunde kritiseras på flera punkter. Detta torde vara dödsstöten för den högerextrema mytbildningen. Se exempelvis den här genomgången och själva granskningen.

Att våldtäkter, sexualbrott och våld i nära relationer är utbrett är ett allvarligt problem. Vad som binder samman dessa är att det är män som är förövare och de angriper kvinnor. För att vi ska komma åt problemet måste fler inse detta, framförallt män som är socialt privilegierade. De måste säga ifrån när det fälls sexistiska kommentarer, informera sig feministiskt och vetenskapligt, och lära sig att diskutera problem med män på ett balanserad och nyanserat sätt.

För att avrunda tänker jag sätta våldtäkt och påtvingade sexuella handlingar i en relativt ovanlig kontext. Det är antagligen den i särklass mest stigmatiserade brottstypen enligt det allmänna rättsmedvetandet i Sverige. Våldtäktsmål med friande eller annars kontroversiell utgång får enormt starkt genomslag i massmedia, det är rutinmässigt så att nyfascister och deras sympatisörer kavlar ut påstådda, friade och fällda sexualbrottsförövare med bild och namn på internet. De flesta är antagligen överens om att de avskyr den här kategorin av gärningar. Många påstår sig vilja mörda förövarna, eller åtminstone utsätta dem för vidriga kroppstraff av alla möjliga slag.

Så varför är våldtäktsfantasier en av, eller den, vanligaste sexuella fantasin? Studier har visat att någonstans mellan en tredjedel och ungefär hälften av alla respondenter fantiserar om att begå, utsättas för eller arrangera sexuellt tvång. Det är också en mer eller mindre framträdande komponent i BDSM-rollspel, en utbredd sexuell subkultur. I praktiken verkar tanken på våldtäkt och liknande handlingar vara närmast normal att föreställa sig, många låtsas också att de deltar i liknande.

Det är inte sjuka, vansinniga eller onda människor som begår våldtäkter eller fantiserar om det. Det är människor som är som folk är mest och varken intrycket man kan få av nyfascistiska bloggar, massmedia eller uppmärksammade våldtäktsdomar kan ändra på hur verkligheten faktiskt ser ut.

/Elwa Ninpo

Relaterad läsning:

Läs också Polimasarens artikel om våldtäkter

28 thoughts on “Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? Män födda i Norden våldtar

 1. Artikeln påstår inte att jag har det. Det står att de senaste åtta årens genomföranden av NTU har visat att utsattheten för sexualbrott är tämligen stabil. Undersökningarna började för åtta år sedan och har visat precis detta. Nästa undersökning publiceras i november.

  /Elwa

 2. Fast om du bara har tillgång till data för sju år hur kan du då säga vad data från 8 år visar?

  Du skriver:

  “De senaste åtta årens genomföranden av NTU /…/ har visat att utsattheten för sexualbrott är stabil… ”

  Men du vet inte vad den åttonde säger. Meningen borde vara:

  De senaste sju årens genomföranden av NTU (2006-2012, 2013 publiceras i november) har visat att utsattheten för sexualbrott är stabil, den varierar mellan 0,7 och 0,9 procent av befolkningen.

  Det finns förövrigt ingen NTU 2005 och om det är år de gäller för finns ingen 2013.

 3. Det är inte vad artikeltexten säger. Den säger att NTU:ar har genomförts under de senaste åtta åren och att data från dessa givit ett visst resultat. Det säger ingenting om vilka år data inhämtats eller vilka år data gäller. Detaljerna kring genomförandeupplägg och datainhämtning finns på BRÅ:s hemsida, det är inte i fokus för artikeln. BRÅ 2007:14 (NTU 2006) anger att BRÅ uppdrogs att genomföra den här årliga undersökningen 2005. Antagligen finns en Ds eller ett regleringsbrev eller annan handling som ytterligare förtydligar när på året uppdraget gavs, om du är intresserad av att ta reda på precis när under året 2005 som BRÅ började arbeta med att utforma och genomföra NTU får du gärna göra det.

  Jag kan inte se att det är relevant för artikeln eller något som jag personligen har tid att fördjupa mig i.

  /Elwa

 4. Mitt svar värkar ha försvunnit.

  Jag tror du missuppfattar mig, jag ska därför försöka förtydliga min kritik.

  Det är två saker jag är kritiskt mot:

  1. Som du skriver har det gjorts 8 NTU undersökningar men den åttonde har inte kommit ut. Vi vet alltså hur det varit under 7 år inte 8.

  2. Du skriver “De senaste åtta årens genomföranden av NTU (2005-2013, årets publiceras i november)…”, fokuset jag har är det inom parentesen. 2005-2013 kan ha tre olika betydelser vad jag kan se. Det kan vara utgivningsår, NTU har givits ut 2007-2012. Det kan syfta på namnen på undersökningarna, alltså vilka år de gjorts. Följande NTU undersökningar finns 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 alltså 2006-2012. Du an åskså syfta på för vilka år undersökningarna gäller, NTU undersökningarna gäller för perioden 2005-2011. Inga av dessa förklaringar passar med 2005-2013, vilket innebär att du troligtvis har skrivit fel. Förövrigt så är perioden 2005-2013 9 år.

 5. Ett bra sätt att ta reda på hur det verkligen förhåller sig är ju att titta på faktiska domar.

  Katrin Lainpelto forskare och lektor i processrätt har tittat på samtliga domar i hela sverige från 2010. Då visade det sig att 147 av dom dömda var svenskar och 166 var av utländsk härkomst. Det är i vart fall vad jag skulle vilja kalla överrepresentation. Och eftersom invandrare med svenskt medborgarskap räknas som “svenskar” så kan ju faktiskt den reella skillnaden eventuellt vara ännu större här.

  Sen om man bara tittar på änmälda våldtäkter så anges ofta lagändringen 2005 som en förklaring till det ökade antalet anmälda våldtäkter i Sverige. Ser man på det i ett kortare perspektiv så är det ju givetvis så. Men det förklarar ändå inte den konstanta ökning som skett efter denna lagändring. Enligt BRÅ så har de anmälda våldtäkterna över en tioårsperiod faktiskt ökat kontinuerligt. Brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande har då tack vare lagändringen samtidigt minskat Minskningen av antalet anmälda brott rörande sexuellt tvång och utnyttjande har dock inte varit lika kraftig som ökningen av antalet anmälda våldtäkter. Alltså har en verklig ökning av antalet våldtäkter faktiskt skett.

  Att vi ligger två i världstatistiken över anmälda våldtäkter har ju givetvis sin främsta förklaring i hur vår lagstiftning ser ut. Så här går det inte att göra en rättvis jämförelse. Så här håller jag med om att tolkningen av just anmälningsstatistiken varit lite väl välvillig på vissa invandringskritiska sajter och att man dragit lite för höga växlar på just denna. Sverige är ju faktiskt ökningen till trots fortfarande ett av dom säkraste länderna i Världen för kvinnor. Här har Womanstats som riktar in sig på kvinnors situation runt om i världen gjort en karta på var i världen våldtäkter är vanligast.

  http://womanstats.wordpress.com/2013/01/16/the-high-rape-scale-in-saudi-arabia/

  Är den höga våldtäktsstatistiken i dessa länder varifrån dom flesta asylsökande kommer ifrån och det ökande antalet våldtäkter i Sverige bara en tillfällighet och finns det något samband. Tja, det det ligger väl nära till hands att tro att män som kommer från dessa länder faktiskt tar med sig sin kultur och kvinnosyn därifrån. Invanda värderingar förändras ju inte per automatik bara för att man sätter sin fot på Svensk mark.

  Som lite kuriosa så kan man ju också titta på vårt grannland Finland för att få en uppfattning om hur det förhåller sig. Rättspolitiska forskningsinstitutet Optula har undersökt hur stor andel av alla misstänkta våldtäktsmän i Finland som är av utländsk härkomst. Undersökningen bygger på anmälda våldtäkter/misstänkta gärningsmän.
  Enligt Optula visar de senaste årens siffror att av alla våldtäkter som anmäls är 15-30 procent av gärningsmännen utlänningar. Då ingår även utlänningar som inte bor i Finland permanent. När det gäller invandrare är siffran 15–20 procent, trots att de utgör enbart ungefär tre procent av befolkningen. En klar överrepresentation även där alltså.

 6. Jag håller inte med om att 1. går att läsa in i texten. Det är genomföranden under en tidsperiod som avses. Som jag förstår de tidiga NTU-rapporterna började undersökningarna utformas och genomföras under 2005, jag antar att det var sent under 2005 för att jag inte vet säkert och det är ett försiktigare antagande. Den faktiska datainhämtningen skedde antagligen inte förrän under 2006.

  Rent tekniskt skulle det kunna uttryckas som genomföranden under vilken tidsperiod som helst som är åtta år eller längre, genomförandena är lika många och säger samma sak oavsett den angivna tidsperiodens längd. Det är inte en utsaga om antal undersökningar, när de gavs ut eller när data inhämtades. Det är istället något som jag hellre ser att BRÅ själva får svara på genom rapporterna, vad jag vill lyfta fram är hur länge NTU-verksamheten pågått snarare än de saker du tar upp. Det är väl i någon mån en smaksak, kan tyckas.

  Jag förtydligar i parentesen och lägger in en hänvisning till den här diskussionen.

  /Elwa

 7. Det finns antagligen en överrepresentation. Den är dock inte förklaring till den ökade anmälningsmängden, antalet våldtäkter den innebär korrelerar helt enkelt inte med den ökningen.

  Ditt anmälningsresonemang bemöts i artikeln och av BRÅ. Du har helt enkelt fel och gör antaganden om vad anmälningarna betyder som saknar täckning i tillgängliga data. Läs artikeln noggrannare, läs NTU och följ länken till BRÅ:s artikel om våldtäkt och sexualbrott.

  Hur du än vänder dig så är överrepresentationen av viss ålder och kön extremt mycket kraftigare än alla andra faktorer du kan lyfta fram. Om du lägger en betydelse i överrepresentation som sådan är du ohederlig om du väljer andra faktorer att beakta i första hand. Ditt urval av källor är ett migrationsmisstänkliggörande effektsökeri. Motsvarande gäller för våldsbrott, där det också typiskt sett är viss ålder och kön som kraftigt slår igenom alla andra kategoriseringar.

  När du ändå håller på med kverulerande om överrepresentation vore det också på sin plats att du redogjorde för sådana aspekter som demografisk och socioekonomisk karaktär hos immigrantgruppen, vilka enligt BRÅ förklarar överrepresentationen helt eller nästan helt. Betydelsen av härkomst är kriminologiskt marginell i ett övergripande perspektiv. Jag vill minnas att du finner ett av BRÅ:s resonemang med föregående innebörd i rapport 2005:17.

  /Elwa

 8. Läs min kommentar lite nogrannare. Jag skriver ju faktiskt att man underförstått inte skall dra för stora växlar av just anmälningsstatistiken.

  “Att vi ligger två i världstatistiken över anmälda våldtäkter har ju givetvis sin främsta förklaring i hur vår lagstiftning ser ut. Så här går det inte att göra en rättvis jämförelse. Så här håller jag med om att tolkningen av just anmälningsstatistiken varit lite väl välvillig på vissa invandringskritiska sajter och att man dragit lite för höga växlar på just denna”

  Jag tillmäter alltså inte den rapport från FN-organet UNODC som ofta hänvisats till på invandringskritiska sajter något större värde i sammanhanget.

 9. Tyvärr stämmer det inte att det finns data tillgängligt för oss från 8 år. Om du läser under Metod (NTU 2006, s26) ser du att undersökningen gjordes 2006 och att man i den frågade om utsatthet för året innan alltså kalenderåret 2005. Samma metod har gällt samtliga NTU undersökningar. Därför har vi bara data för 7 år.

  Skulle du kunna förklara för mig vad 2005-2013 betecknar? Alltså det jag kritiserade i punkt 2.

 10. Den period under vilken genomförande av NTU har givit vid handen att utsattheten för sexualbrott ligger mellan 0,7 och 0,9 procent av befolkningen, med reservation för att årets rapport kan komma att visa på en avvikelse åt något håll.

  /Elwa

 11. Det skulle vara mycket enklare om du angav källor, tack på förhand. 🙂

  “Katrin Lainpelto forskare och lektor i processrätt har tittat på samtliga domar i hela sverige från 2010. Då visade det sig att 147 av dom dömda var svenskar och 166 var av utländsk härkomst.”

  efter lite letande så antar jag att detta är din källa:

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article14580290.ab

  För det första kan man kritisera validiteten i data om man vill se brottsbenäget i olika grupper. Dels hamnar Lainpeltos siffror inom det förväntade då den överrepresentation som man redan har funnit alltså 2,5-3.

  http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TablePresentation____340486.aspx?layout=tableViewLayout1&rxid=82914ee5-4aa5-4fa0-b7f9-0463ffe66848

  Ett 20-tal studier om invandrares överrepresentation. Jag kan leta upp dem på förfrågan.

  “Sen om man bara tittar på änmälda våldtäkter så anges ofta lagändringen 2005 [vidare hela stycket]”.
  Ditt resonemang förutsätter att anmälningsbenägenheten är konstant, vilket den inte är. Åtminstone sen 2005 har inte våldtäkterna ökat (NTU 2006-2012).

  Det intressanta är att se till varför våldtäkter begås. Det var ett tag sen jag satte mig in i forskningsfältet (3-5 år sedan), men av det jag mins finns det två förklaringsmodeller den kulturella (förespråkas oftast av feministiska forskare) och den faktoriella (förespråkas främst av sociologer). Den kulturella framhäver påverkan av patriarkala kulturer vilka finns både bland svenskar som invandrare. Den faktoriella förklaringen är att det skapas av olika faktorer där kultur är en av de mindre.

  Att använda våldtäkter som slagträ mot invandrare är både fel moraliskt men också vetenskapligt, efter som att begå våldtäkt inte är en fråga om nationalitet.

 12. “Den period under vilken genomförande av NTU har givit vid handen att utsattheten för sexualbrott ligger mellan 0,7 och 0,9 procent av befolkningen, med reservation för att årets rapport kan komma att visa på en avvikelse åt något håll.”

  Precis och därför kan måste du skriva sju år, allt annat är ovetenskapligt.

  Dessutom fortsätter du att undvika min fråga vad 2005-2013 innebär.

 13. Jag tyckte att jag var tydlig. BRÅ fick i uppdrag att börja genomföra NTU årligen under 2005. Jag räknar helt enkelt med att inledningen av utformning och genomförande företogs under samma år.

  Tidsangivelsen syftar inte på datainhämtning, år som respondenterna beskriver eller år för rapporternas utgivning, utan på BRÅ:s praktiska arbete med NTU.

  /Elwa

 14. Ja orsaken till våldtäkter och invandrares överrepresentation kan man ju givetvis diskutera hur länge som helst antar jag. Men om det beror på kulturella, faktoriella, religösa eller något annan orsak är väl egentligen inte det viktigaste här. Det intressanta är ju överrepresentationen i sig. Orsaken till denna överrepresentation överlåter jag till forskare att bena ut. Och precis som du själv säger. Här får man helt säkert olika svar beroende på vilken forskare eller expert man nu frågar.
  Sen så har jag svårt att se hur statistik och siffror ( förutsatt att dom nu stämmer ) kan vara omoraliska.

 15. För det första har du fel, första undersökningen gjordes 2006 vilket de kan läsa under metod delen. För det andra är det helt irrelevant under vilken tidsperiod som man har arbetat med en rapport eller undersökning.

  Dessutom är dia två fel både ovetenskapliga och ohederliga då de ger bilden av att du har mer data än vad du har. Du skriver tex inte från vika år du har data, eller att det bara är sju år. Om du anser att vetenskaplighet och saklighet är viktigt ändrar du i texten men det är upp till dig.

 16. Pingback: Myten om våldtäktsstatistiken | polimasaren

 17. Pingback: Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? | Motargument.se

 18. Pingback: Utomeuropeiska invandrare i norsk våldtäktsstatistik. « Politifonen

 19. Pingback: Fundamentalism som fundamentalism, eller är det skillnad? « Politifonen

 20. Brå valde att mörka resultaten avseende etnicitet 2005. Varför? För mig finns det då ingen trovärdighet kvar när de kommer med ntu. Den sista officiella statistiken, brå 1996, visar på en överrepresentation på faktor 20 på MENA länder. Det är det sista rapporterade som befolkningen har fått tillgång till. Att hela frågan mörkläggs skapar frågetecken kring om det verkligen har blivit en förbättring. Om vi inte kan lyfta problem med världens högsta asylinvandringen, kan vi heller inte adressera lösningar.

 21. Pingback: Feminismen bryr sig bara om småsaker, tänk på mellanöstern! | Lilla Feministskolan

 22. NTU är en politiskt beställd undersökning. Om brottsstatistiken ger obekväma signaler måste man skapa motvikt. “Det är inte så illa som det verkar”
  Förord (utdrag): På uppdrag av regeringen ges här en övergripande redogörelse av allmänhetens
  utsatthet för brott och upplevda trygghet samt förtroende
  för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
  BRÅ var en opolitisk organisation förut men har under politiskta påtryckningar blivit “Brottsförnekande Rådet”
  Elwa borde läsa denna från 2005… http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1311776209675/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf
  Förord (utdrag): En del kritiker har ifrågasatt nödvändigheten av en ny undersökning om
  brott bland svenskar och invandrare och menar att den är till mer skada än
  nytta. Det finns en risk att uppgifter rycks ur sitt sammanhang och presenteras
  på ett sätt som förstärker ett vi- och dom-tänkande. Sådana farhågor
  får man inte nonchalera. Brå har dock gjort bedömningen att en kunskapsbaserad
  bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en bild
  som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av
  aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar
  att myter skapas och befästs. Om den registrerade brottsligheten visar
  sig vara påfallande hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte
  problemen om man inte belyser dem och talar öppet om dem.

 23. Pingback: Om feminism och vrålet från apberget – By Kalle

 24. Pingback: Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? | Motargument

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s