Varför får syrier PUT?

På sistone har det upprört en del politiska debattörer, riksdagsledamöter och andra att syrier rutinmässigt framöver kommer att kunna erhålla permanent uppehållstillstånd istället för treårigt tidsbestämt uppehållstillstånd. Det har ackompanjerats av allehanda märkliga utspel om att tjänstemän, politiker och andra borde avgå, eller värre.

Med anledning av detta följer en kort sammanfattning av rättsläget och något om den humanitära bakgrunden till asylrätten som den ser ut i Sverige.

Den lag som är central i svensk reglering av immigration är utlänningslagen, SFS 2005:716 (ofta förkortad som UtlL). Tillståndsgivningen för personer som med stöd av den får uppehålla sig i Sverige återfinns i kapitel 4, där de tre första paragraferna upprättar kategorier av skyddsbehövande. Dessa är flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande.

Flykting är ett snävt begrepp som i praktiken definierats i folkrätten genom internationella traktater, huvudsakligen Genèvekonventionen, och sedan implementerats i svensk rätt därifrån. Den som är intresserad av att fördjupa sig i det begreppet rekommenderas att läsa UNHCR:s Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning (.pdf).

Övriga skyddsbehövande är personer som inte ingår i någon av de andra kategorierna och som behöver skydd på grund av krig eller andra svåra motsättningar i hemlandet och därför känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp. Även den som inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof är att betrakta som övrig skyddsbehövande. Paragrafen syftar bland annat till att medge skydd för religiösa, etniska och andra minoriteter som drabbas särskilt hårt av krig, krigsliknande tillstånd eller svåra motsättningar som uppstått på annat vis, exempelvis genom korrupt eller människorättsfientlig politik.

Alternativt skyddsbehövande definieras i 4:2 utlänningslagen, som har följande lydelse:

Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att
1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och
2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av hemlandets skydd.

Det är i första hand med stöd av den här bestämmelsen som personer från Syrien har möjlighet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Sedan förra sommaren bedömer Migrationsverket, genom sin rättschef, att kriterierna för alternativt skyddsbehov i allmänhet är uppfyllda för personer från Syrien, givet den situation som rått där sedan dess. Då bedömdes också situationen vara sådan att den förhoppningsvis skulle kunna lösas på några år, varför skyddsbehövande syrier generellt beviljats treåriga tidsbestämda uppehållstillstånd sedan dess.

Då situationen i Syrien fortsatt förvärras och också spridit sig till grannländerna är det inte längre sannolikt att konflikten kommer att lösas så snart som inom tre år. Lägg till att USA och andra länder uttryckt en vilja att eskalera vad som hittills formellt varit ett inbördeskrig till att bli en bi- eller multilateral konflikt genom att “straffa” regeringen för påstådd användning av så kallade okonventionella stridsmedel. Det faller utanför den här texten och Migrationsverkets kompetens att bedöma trovärdigheten i de anklagelserna, men hotet om våldsanvändning är reellt och därför en del i bedömningen av säkerhetsläget i Syrien.

Med anledning av detta har Migrationsverkets rättschef uttalat att tillståndsbeviljningen bör återgå till huvudregeln för alternativt skyddsbehövande, nämligen att permanenta uppehållstillstånd beviljas till de som bedöms ha alternativt skyddsbehov. Det är alltså tidigare praxis som varit en anomali, inte den nuvarande.

Avgörande för att bedöma om säkerhetsläget är ett skäl till alternativt skyddsbehov för personer från ett visst land eller en viss region är intensiteten hos det generella våld som utövas där. Vägledande för sådana bedömningar är avgöranden från internationella domstolar, som EU-domstolen och Europadomstolen, och rättschefens beslut är alltså inte godtyckligt bestämt, ministerstyrt eller på annat vis korrupt eller avvikande från tidigare praxis. Tvärtom, vilar beslutet på internationell praxis och gör bruk av bland annat dessa bedömningsgrunder (från Asylum and Immigration Tribunal):

1. Tillämpar parterna i konflikten en metod eller taktik som ökar risken för civila offer eller utgör civila en direkt måltavla?

2. Är nämnda metoder eller taktik vanligt förekommande?

3. Är striderna lokala eller utbredda?

4. I vilken omfattning har civila dödats, skadats eller tvingats till flykt eller internflykt?

Migrationsöverdomstolen har preciserat ytterligare (MIG 2009:27):

I. De svåra motsättningarna mellan befolkningsgrupperna innefattar utdragna och alltjämt pågående stridigheter mellan väpnade regeringsstyrkor och en eller flera andra organiserade väpnade grupper eller mellan två eller flera sådana grupper som strider mot varandra.

II. Stridigheterna är av sådan karaktär att de går utöver vad som kan klassas som inre oroligheter eller vad som endast utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar.

III. Det är utmärkande för civilbefolkningens situation att det våld som konflikten för med sig är urskillningslöst och så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson genom sin blotta närvaro skulle löpa en verklig risk att utsättas för ett allvarligt och personligt hot mot liv och lem.

Det här är en del av de regler som gäller och enligt min och Migrationsverkets mening, de som är avgörande för den relevanta tillståndsgivningen. Jag kan inte se att någon av dem är humanitärt obefogade och det krävs intensivt, urskillningslöst eller annars djupt omänskligt våld för att kriterierna för beviljat uppehållstillstånd ska vara uppfyllda. För min egen del vill jag verkligen inte vara drabbad av något liknande och jag har svårt att tolka de som opponerar sig mot den här lagstiftningen som att de anser något annat än att civila i Syrien och andra krigshärdar borde tåla att utsättas för militärt våld, få sina mänskliga rättigheter kränkta och i största allmänhet leva under hot om våld, tortyr och annan omänsklig behandling.

Det är en motbjudande inställning till mänskligt liv och värdighet, som är i paritet med den våldsverkarna på marken i Syrien intagit.

En annan typ av invändning är av det slag som ansvarig minister i början av året karakteriserade med ordet “volymer”. Sverigedemokraternas partiledare har anfört detta:

Nej, vi ska inte bevilja permanent uppehållstillstånd till miljontals syrier. Vi ska hjälpa maximalt antal, det görs via UNHCR i närområdet.

Förutom att det inte är fråga om miljontals (under 2012 och 2013 har vi tagit emot omkring fjortontusen syrier) är det en anmärkningsvärt kallhjärtad inställning. Jag kan inte tolka uttalandet som något annat än en önskan om att så många som möjligt av syrierna ska sitta i koncentrationsläger i Jordaniens öken, längs gränsen i det krigshetsande Turkiet eller på andra håll i den regionen. Han verkar helt okunnig om hur verkligheten ser ut för lägerflyktingar och i regionen, bland annat med avseende på hur konflikten har spridit sig till grannländerna.

Sverigedemokraternas tidigare rättspolitiske talesperson har uttalat sig så här i frågan om vilket uppehållstillstånd som ges vid alternativt skyddsbehov enligt ovan:

Det kan för bövelen inte vara rimligt att migverkets rättschef ensamt ska få bestämma svensk mig.politik! Hur kan Reg stå passiva?

Det här uttalandet tyder på en skrämmande okunnighet hos riksdagsledamoten. För det första är det inte rättschefen ensam som fattat beslutet. Det är Migrationsverkets rättsliga råd som har tagit fram det rättsliga ställningstagandet, i samarbete med en landanalytiker (en specialist på säkerhetspolitik som är införstådd med att redogöra för läget i Syrien) och ytterligare en rättschef vid sidan av den som ansvarar för ställningstagandet i sin slutliga utformning. Hade han läst ställningstagandet hade han upptäckt detta.

Det räcker med en grundläggande kännedom om svensk förvaltningskultur och den lagstiftning som myndigheten lyder under för att inse att hans förståelse måste vara felaktig. Vilket för oss vidare till den senare satsen, om att regeringen borde lägga sig i beslutet. Det är nämligen förbjudet enligt svensk grundlag och kallas i dagligt tal för ministerstyre. Han pläderar alltså på felaktig grund för att regeringen ska begå ett grundlagsbrott.

Det tål att upprepas att tidigare rättspolitisk talesperson för ett parti med migrationsfrågor som specialinriktning alltså här ger uttryck för en djupt okunnig bild av svensk politik och juridik. De som tillsatt honom som ledamot av Sveriges riksdag bör skämmas ögonen ur sig. Detsamma gäller för Thoralf Alfsson och Robert Stenkvist, med flera.

Även den sverigedemokratiske politikern Christian Westling har uttalat sig:

Som ett brev på posten… Lägg ner Migrationsverket nu! ‘Syrier får permanent uppehållstillstånd’

Som visat är den inställningen baserad på en synnerligen komprometterande okunnighet om svensk rätt och migrationspolitik. Att det också är en djupt omoralisk inställning till hur människor som är drabbade av krig och förföljelse säger sig självt, och det anser jag mig också ha visat ovan.

Den som är intresserad av en journalistisk inblick i inbördeskriget rekommenderas att ta del av mediabyrån Vice rapportering i ämnet, exempelvis den här dokumentärserien eller deras syriennummer från 2012.

Artikeln kan komma att uppdateras.

/Elwa Ninpo, Politifonen

Advertisements

22 thoughts on “Varför får syrier PUT?

 1. Jag tänker inte veckla in mig i några paragrafer men något stämmer sannolikt inte, eftersom Sverige alltid sticker ut i migrationsproblematiken. Vad vi än tycker om de s.k. volymerna, borde vi åtminstone kunna vara överens om följande; ju fler som åtnjuter vår skattefinansierade välfärd utan att bidraga till densamma, desto fortare krackelerar den. Detta är ju, handen på hjärtat, ingen åsikt utan enbart fakta. Om man sedan tycker att “överbelastad” välfärd är OK, ja, då röstar man ju efter det, iaf i en demokrati, där ALLA olika åsikter tillåts brytas mot varandra!

 2. Slutsatser är aldrig fakta. Fakta är empiriskt påvisbara sakförhållanden. Vad du kallar för fakta är en slutsats du själv kommit fram till och är således inte fakta.

  Andra länder är otroligt dåliga på att leva upp till humanitära ideal och åtaganden. Det är något som dessa ofta erhåller kritik för, dels för hur de hanterar det och dels för att de inte tar ett solidariskt ansvar för humanitära katastrofer.

  Det går för övrigt fortare att göra en lönsam medborgare av en migrant än att odla en lokalt. Man brukar säga att det i värsta fall (kvinnor från väldigt annorlunda kulturer och bakgrunder; exvis låg- eller outbildade) tar sju år i snitt att komma från ankomst i Sverige till egen försörjning. För infödingar tar det i allmänhet tjugo-trettio år. Din ekonomiska kalkyl är mycket märklig av det skälet, du tar inte hänsyn till relevanta jämförelser.

  //Elwa

 3. Vi har idag en sysselsättningsgrad på ca 57% i gruppen utrikes födda, att jämföra med ca 80% i gruppen infödda svenskar. Finns väl ingen vettig människa som kan tro att den gruppen är lönsam på något sätt.

  En sysselsättningsgrad på 57% är alldeles för låg för att gruppen ska vara självfinansierande, än mindre lönsam. Enligt Professor Jan Ekberg krävs en sysselsättningsgrad på 72% hos utrikes födda för kostnadsneutralitet. En höjning med 15% behövs således bara för att det ska gå jämt upp.

  Faktum är att vår massinvandrings och asylpolitik idag är så kostnadskrävande att regeringen måste ta biståndspengar för att kunna hantera kostnaderna. Pengar som annars skulle gått till verkligt behövande och lidande människor. Men för vissa är det tydligen viktigare att samla PK poäng än att hjälpa så många människor som möjligt. Vilket alltså görs bäst på plats och i olika närområden.

  OECD:s senaste rapport visar ju dessutom också att invandringen är en nettokostnad. Man visar där att invandring ger ett minus på 0.57 procent av BNP

  En annan intressant siffra från den rapporten där Sverige starkt avviker från andra rika länder gäller socialhjälp till invandrare jämfört med socialhjälp till infödda. I Sverige får en genomsnittlig invandrare 10.2 gånger mer än vad en genomsnittlig svensk får. Det är den högsta siffran inom OECD vars medeltal är 1.7

  En gång i tiden hade vi ju också en arbetslöshet under 2 % i det här landet. Vilket i princip inte är någon arbetslöshet alls. Men tack vare massinvandringen så ju läget på arbetsmarknaden idag närmast katastrofal. Knappast lönsamt att då fylla på med ännu fler arbetslösa när vi inte ens har jobb till den egna befolkningen. Säger sig väl självt att det finns en gräns för vad ett land tål.

  http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1975-2004.pdf

  Ett sätt att undersöka om invandringen är lönsam eller inte är att se närmare på kommuner med hög invandring . stämmer påståendet om att invandringen skulle vara en vinstaffären så skulle alltså dessa kommuner gå bra ekonomiskt.
  Ekonomen Tino Sanandaji har tittat närmare på det här.

  http://www.tino.us/2013/08/invandring-och-ekonomiskt-utveckling-i-malmo-botkyrka-och-sodertalje/

  Så det är faktiskt inte bara Lassekoljas egna slutsatser vi talar om här.

  Jag tänker inte heller blanda mig in i en diskussion om dom regler som gäller. Säker på att det går att motivera detta beslut utifrån dagens regelverk. Men att ge PUT till varenda Syrier ( eller den som uppger sig vara det ) så fort denne satt sin fot på svensk mark. ( lär inte heller vara dom allra mest fattiga och nödställda av Syrierna som kommer att kunna ta sig hit ) Är faktiskt fullständigt inhumant och helt moraliskt förkastligt. Eftersom man för dom pengar detta kommer att kosta skulle ha kunnat hjälpa betydligt fler vid olika oroshärdar runt om i Världen. Och DET måste väl ändå vara det allra viktigaste. Inte att samla en massa godhets och PK poäng på dom allra mest nödställdas bekostnad. Dom som alltså inte har resurser eller möjlighet att ta sig hit.

 4. @Elwa, vad är det Du inte förstår? Jag kan inte uttrycka mig tydligare än så här: Ju fler som får del av vår välfärd utan att bidraga till densamma, desto snabbare krackelerar den. OK, man kan höja skatterna ännu mer men inte över en viss gräns för då då krackelerar välfärden i alla fall. Eftersom jag inte är nå´n ekonom kan jag dessvärre inte förklara detta i ekonomiska termer men förstår Du inte detta, då antingen vill Du inte eller så driver Du med mig.

 5. Det är skrämmande att höra att man anser att invandringen är lönsam !! Dessa uttalanden tyder på att man har nåt fel i sina räknesystem ! Eller är det bara fina floskler man strör omkring sig för att vi Svenska skattebetalare skall hålla oss lugna ?! Hur lång tid har man räknat med att det skall ta för t.ex Somalierna att bli “lönsamma” ?? Nej det finns ingen anledning till att alla nyanlända Syrier skall få PUT . När krig som oftast är inbördeskrig, tar slut behövs de i sina länder för att återuppbygga vad som förstörts såsom bostäder och infrastruktur etc etc . Då upphör ju skyddsbehovet och därmed behöver man inte heller PUT i Sverige .

 6. Hej Elwa!

  Jag kommer följa din blogg men kommentera inte gärna sånnt här fast jag har åsikter.

  Stå på dig och jättestor kram från sjuan

 7. Ja Somalierna blir antagligen aldrig lönsamma. Statistik från den norska Statistiska centralbyrån visar att varje Somalier var för sig innebär en nettokostnad på motsvarande 10 miljoner svenska kronor

  Den svenska Statistiska centralbyrån har till skillnad från sin norska motsvarighet valt att inte föra någon liknande statistik över kostnader för olika invandrargrupper. Men man kan ju alltid utgå från dom Norska siffrorna. Idag finns det över 60 000 somalier i Sverige. Notan för den befintliga populationen kommer alltså, om kostnaderna inte är högre än de är i Norge, således att uppgå till minst 540 miljarder svenska kronor för dom Svenska skattebetalarna.

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/09/07/hver-somalier-koster-staten-9-millioner-kroner

 8. Hej Elwa,
  Ett oerhört bra och nyanserat inlägg av dig!
  Jag kommer att följa bloggen i fortsättningen.
  Ha en riktigt Fin dag!
  Kram

 9. vår så kallade skattefinansierade välfärd bygger på exploatering av andra. vi köper billiga varor från andra länder vilket leder till att de människorna inte kan försörja sig. vi överkonsumerar varor som folk bokstavligen dör av att tillverka (t ex oekologisk bomull, smycken med mera). och den största dubbelmoralen är att sverige säljer massa vapen till andra länder vilket gör att det blir svårare för den befolkningen att bekämpa det orättvisa styret. det är detta som sveriges välfärd bygger på samt allt skit som hände under andra världskriget. t ex sålde sverige järnmalm som hitler så att han hade mer vapen. sen har vissa svenskar mage nog att säga att de inte vill dela med sig av sitt fantastiska välfärd med andra människor. välfärden krackelerar för att företagare och högerpolitiker tjänar pengar på det inget annat. invandrar kostar inte alls mycket. i sverige kostar man mest innan man är fyllda två år (MVC, förlossning, förskola). alla som kommer hit efter två årsålder är en vinst. jag till exempel: jag kommer från Iran, sverige hade lånat pengar till iran och gav inte tillbaka dem efter revolutionen. sverige sålde vapen till både iran och irak kriget. och då ska JAG vara tacksam över att få ta del av sveriges välfärdssystem? nej det är jag inte, jag har redan betalat för den tusenfallt. och nu arbetar jag underbetalt och obetalt, överutbildad och överkvalificerad, för att det är svårt för invandrare att få ett jobb i det härfyrkantiga landet. det är INGEN som vill packa en väska och dra med sina barn till ett främmande ställe bara för att jävlas med skattebetalarna i ditt kära hemland. om europa hade lämnat resten av världen i fred hade vi inte behövt komma hit.

 10. Du verkar nästan lite […]. Vet du vad, om du bryter benet och kryper hem till mig för hjälp, då tänker jag göra en liten utredning först huruvida du kommer bli lönsam under min vård. Blir du inte det, då kan du ligga där du ligger. [Edit: Am, jag förstår att du är upprörd. Men vi godkänner inte kommentarer av det slag vi nu cencurerat. Skärpning, Politifonen]

 11. “Åtnjuter…” Det är sådana som dig som ger mig min numera dagliga dos kväljningar. Brukar du “åtnjuta” sjukvård när du mår dåligt? Och den här: “handen på hjärtat”… [Edit: tänk på att vårda ditt språk här inne, Politifonen].

 12. TIll Nils Cobra.

  Vi säpper igenom kommenterna, men cencurerar dem om de strider mot reglerna. Därefter delar vi ut varningar. Har inte hunnit göra det än – men är på god väg.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali, Politifonen

 13. Sveriges invånare är oavsett politiska hemvister eniga om att hjälpa Syriens befolkning och enda fråga som kräver svar är: Hur ska hjälpen genomföras.
  Vi som bevistat krigshärdar vet att 99% av befolkningen inte vill lämna deras hemland, familjer, släkt, vänner, utan det enda de vill ha är skydd av FN och humanitär hjälp av organisationer.

  De facto är att de Syrianer som väljer att lämna sitt fädernesland får permanent uppehållstillstånd i Sverige.
  De facto är också att det är endast en synnerligen liten del av Syrianska befolkningen som kommer till Sverige.
  De facto är så ock att största hjälpen åt alla Syrien invånare är naturligtvis humanitära hjälpinsatser direkt på plats i Syrien.
  Men sist och ytterst avgörande de facto är.
  I denna sekund är det absolut viktigaste beslut alla invånare i så ock i Sverige bör ta och det är att medverka till att förhindra att Syriens folk utsätts för masslakt av andra staters militära ingripanden, så sluta tjafsa.

  Läs min kommentar till Politifonens artikel med rubrik: Världens största krig är osynligt i medierna och endast en sekund av Sveriges invånares liv oavsett politiska åsikter kan utgöra ert beslut som förhindrar planerade militära ingripanden som dödar ytterligare människor i Syrien.
  Ett synnerligen stort antal miljoner människor i världen övriga stater har redan undertecknat:
  A Solution for Syria.
  Jag har för första gången i mitt liv kontaktat samtliga internet medier och samtliga rikspolitiska partier med vädjan att de med medlemmar och sympatisörer ska underteckna: A Solution for Syria, viket inte skett.
  http://www.avaaz.org/en/solution_for_syria_loc/?tWXmFeb

  Politifonens redaktion är de enda i Sverige som publicerat min kommentar med redovisning av hur så ock svenska folket oavsett fäderne och politiska hemvister kan medverka i att stoppa nu planerade militära aktioner mot Syriens folk: A Solution for Syria.

  Det nämns att 24 miljoner namnteckningar från hela världen utgjorde Juli 2013: Brazil says NO to Corruption, YES to 21st Century Democracy och 22 miljoner namnteckningar från hela världen utgjorde maj 2013: Bangladesh: Hope from the Rubble, etcetera, etcetera.
  Mer finns att läsa på http://www.avaaz.org/en/highlights.php

  De invånare i Sverige som vill medverka till att med garanti stoppa andra staters planerade militära masslakt av Syriens befolkning bör läs nedan och agera.
  http://www.avaaz.org/en/solution_for_syria_loc/?tWXmFeb

  Men vänliga hälsningar http://www.avaaz.org/en/about.php Thérèse Angélique Sverige.

 14. Mayram, Av dig “det är ingen som vill packa en väska och dra med sina barn till ett främmande ställe bara för att jävlas med skattebetalarna i ditt kära hemland”, är de facto
  men debattörer synes inte läsa kommentarer utan de repriserar konsekvent personliga och politiska åsikter om invandring vilket respekteras ty yttrandefrihet råder tillika är min vädjan till dem lydande.

  Oavsett fäderne och politisk hemvist bör det ligga i samtliga debattörers intresse att skriva under av oss i Awaaz org. a’ solution for Syria (se av mig tidigare inlägg) och medverka till att i varje fall stoppa av andra stater nu planerade militära attacker mot Syrien som kommer att masslakta ett synnerligen stort antal värnlösa civila invånare och övriga familjer med barn, nära och kära, tvingas fly från sitt land Syrien.

  De facto beakta är att om Sverige utsätts för annan stats militära attacker är enda val för befolkningen oavsett fäderne och oavsett politisk hemvist att fly eller bli dödade och det avser så ock av andra stater nu planerade militära attacker mot Syrien vars befolkning tvingas fly till andra länder eller bli dödade i sitt hemland.

  Mayram, som uppfattas är ditt fäderna iranskt och om du fortfarande kan språket så ber jag dig att uppmana alla iranier i Sverige att att skriva under, a’ solution for Syria, som kommer att stoppa nu planerade militära attacker mot Syriens befolkning.
  The Petitition kan läsas på följande språk
  .العربية DEUTSCH РУССКИЙ FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUÊS 한국어 简体中文 繁體中文 日本語 NEDERLANDS ITALIANO עברית TÜRKÇE POLSKI ROMÂNĂ

  THE PETITION lyder.
  To US President Obama and President Rouhani of Iran:
  As citizens around the world horrified by the slaughter of innocents in Syria, we call on you to put aside your differences and meet to find a diplomatic path forward that brings all parties to the table to negotiate a ceasefire and peace. You are in a unique position to help broker such a solution. There must be a bold diplomatic breakthrough. We are calling on you to create one and start saving lives.

  Läs här.
  http://www.avaaz.org/en/solution_for_syria_loc/?tWXmFeb
  Thérèse Angélique Sweden.

 15. Bruce Ali, Politifonen.
  Ni cencurerar inlägg om de strider mot reglerna, men vad är
  orsak till borttagande av replay to, Maryam?

  MVH/Thérèse Angélique

 16. Hej,

  Jag förstår inte riktigt vilken kommentar du syftar till? Känner inte till att någon av dina kommentarer har plockats bort. Kan du specificera.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali, Politifonen

 17. Tack Politifonen med debattörer som slutit upp med oss för att hjälpa Syriens folk.

  Nedan redovisas senaste telegram som visar att 900 000 signaturer och tusentals Tweets utgjort stort diplomatiskt intresse och av andra stater planerad militär attack är, just nu stoppad.
  På grund av tidsbrist översätter jag inte det glädjande meddelandet från USA men möjligen finns någon på politifonens redaktion som kan göra det.
  This is gaining steam! Almost 900,000 signatures, thousands of tweets and messages, and diplomats showing interest. Now help up the pressure by getting our call all over the media by clicking here.

  Dear friends,
  Just weeks ago the kids in this image were gassed to death in their sleep. There is one peaceful way to stop these massacres – if Iran and the US sit down to talks and bring the warring parties to the table to get a ceasefire. For the first time the two Presidents are showing dialogue is possible. Let’s tell them the world wants talks to start saving lives now!
  Just weeks ago the kids in this image were gassed to death in their sleep, but it feels the world has forgotten them and got stuck in a debate between US strikes or doing nothing. Now there is a glimmer of hope for a peaceful way to stop these massacres.

  Syria’s bloody war has been fuelled by rivalry between Iran, Assad’s main backer, and the US and their allies. But this vile chemical attack has changed their discourse: Iran’s new moderate president condemned the gassing and Obama signalled he’d work with “anybody” to resolve the conflict. Let’s urgently call on both leaders to sit down to talks and bring the warring parties together before any more lives are lost.

  Right now, the global drums of war are beating over Syria, but if enough of us make sure Rouhani and Obama know the world wants bold diplomacy, we could end the nightmare for thousands of terrified Syrian children under threat of new gas attacks. We have no time to lose. Click now to join this urgent call — when we reach one million signers we will deliver the petition directly to the two presidents

  MVH/ Thérèse Angélique Sweden http://www.avaaz.org/en/solution_for_syria_loc_rb/?bWXmFeb&v=29082

 18. Nu är det ju inte så att SD anhängare i någon större utsträckning “driver omkring” Så jag antar att föra statistik över det blir ganska så meningslöst.

 19. Pingback: Kent Ekeroth kräver att en svensk myndighet ska strunta i lagen | Politifonen

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s