Avpixlat Sprider Falsk Nyhet om Förbjudna Högtidsceremonier

Jul i Berlin

Jag uppmärksammades för några dagar sedan på hur det länkades bland vissa bloggar till ett påstående om att en stadsdel i Berlin valt att förbjuda julfirande i det offentliga rummet. Man menar att alla religiösa ceremonier och högtider skulle ha förbjudits på gator och torg eftersom man inte vill särbehandla någon specifik religiös grupp i staden. Enligt den artikel som används som referens baserades beslutet om förbudet på att runt trehundra muslimer, som med anspråkskrav på offentligt firande, känt sig kränkta av att kristna traditioner högtidlighålls öppet.

Som lösning valde därför lokalpolitiker att förbjuda samtliga religiösa förättningar – något som enligt specifika opinionsbildare är ännu ett tecken på islamiseringen av Europa.

Så här skriver Avpixlat på sin sida:

 KULTURSKYMNING / TYSKLAND I stadsdelen Kreuzberg i Berlin förbjuds nu allt offentligt firande av religiösa högtider. Inte helt oväntat har förbudet drivits fram av muslimska grupper som känner sig kränkta av att kristna traditioner som julfirande tillåts medan de själva nekades att fira ramadan på gatorna under en hel månads tid.

Stadsdelen ansåg att det var förenat med problem att låta muslimerna ta hela stadsdelens offentliga miljö i anspråk under så lång tid men eftersom det är politiskt känsligt att “diskriminera” muslimer beslöt man i stället att förbjuda också alla kristna högtider. Förbudet gäller även julgranar och julkrubbor. Förslaget lades från början av De Gröna och Piratpartiet men det är socialdemokrater som nu genomför det.

Tobbes medieblogg
De Telegraaf

Den väsentliga källförteckningen är, som ni förstår inte Tabbens medieblogg, utan snarare den artikel som den holländska tidningen De Telegraaf har författat. Eftersom ingen av skribenterna på Politifonen talar eller skriver nederländska, fick vi söka den kompetensen någon annanstans. Vår översättare, Kuifje de Vertaler, återger texten på följande vis:

Av vår redaktion (3 september 2013)

AMSTERDAM – I Berlinstadsdelen Kreuzberg är det från och med nu förbjudet att fira högtider med religiös bakgrund. Enligt diverse tyska medier ska jul och Ramadan inte firas mer med anledning av likabehandling.

Initiativet kommer ursprungligen från oppositionspartierna De Gröna och Piratpartiet och fastställdes därefter av rådman Peter Beckers från SPD.

”Mer än tre hundra muslimer vill fira Ramadan i mer än fyra veckor på en offentlig plats i Kreuzberg och det går inte att göra”, förklarar Beckers. ”Eftersom vi vill behandla alla lika förbjuds inte bara firandet av Ramadan på offentliga platser, utan även andra religiösa högtider som jul. Det betyder t.ex. att från och med nu kommer inga julkrubbor att ställas ut i Kreuzberg.”

Carnaval, som är av katolskt ursprung, tillåts dock fortfarande i Berlinstadsdelen. Denna högtid betraktas som ”tradition”.

Det finns anledning att ifrågasätta flera aspekter i texten ovan. Dels återberättas att en grupp bestående av trehundra muslimer vill fira ramadan offentligt under en väldigt lång period. Muslimer firar traditionellt inte under fasteperioden: den biten sparas till Eid (den dag då fastemånaden avslutas med en stor folkfest). Istället fastar man under den bestämda tidsram som är föreskriven under hela månaden. Dagarnas fasta avbryts därefter (‘iftaar) tillsammans med andra människor. Det måste vara den biten man åsyftar med “firande”. Det brukar man göra tillsammans med familj och vänner – eller på restaurang och andra avgränsade platser – men är inte ett större jippo av det slag som julafton eller eid är.

Den andra aspekten som bör lyftas fram är att artikeln å ena sidan menar att all religiös högtidlighet skall förbjudas – men att man tillåter den katolska ceremonin ‘Carnaval’ eftersom den är traditionsbunden. Menar man således att julen inte är det? Med det uttalandet har hela artikeln mer eller mindre fallit. Det skulle, om man så vill, kunna förklaras med att alla andra religiösa grupper, muslimer så väl som protestanter (eller valfri religion därutöver), diskrimineras till förmån för katoliker. Tyskland katoliceras! Eller bayeriseras, för att anspela på en gammal inomtysk religionskonflikt.

Den tredje aspekten är källan till påståendet. Wikipedia beskriver De Telegraaf på följande vis (fritt översatt):

Den nationella tidningen innehåller många “sensationella” och sportrelaterade artiklar, samt en eller flera sidor vars innehåll förses av skvallermagasinet Privé (“Privat”). Finansnyhetsdelen är däremot lite mer seriös. Tidningen inriktar sig på en bred publik, främst på konservativt och populistiskt manér och attraherar specifika annonsmålgrupper.

Åven fil. dr. Matthijs Rooduijn har en del att säga om publikationen i sin avhandling, ‘A Populist Zeitgeist? The Impact of Populism on Parties, Media and the Public in Western Europe’:

Jag analyserade “The Telegraaf” som en funktionell ekvivalent till en tabloidtidning. Trots att den är mindre sensationslysten än t.ex. The Sun och Bild, är den förvisso inte en elittidning och är i det närmaste mer en tabloidtidning än någon annan tidning i Holland (se till exempel, Gleissner & De Vreese 2005; Pfetsch et al. 2008).

Vi kan således sluta oss till att tidningen inte är fullkomligt seriös – särskilt inte i jämförelse med andra etablerade medier.

Man hänvisar dessutom till statsrådet Peter Beckers från SPD i texten ovan, där han enligt citatet ska ha försvarat förbudet. Själv menar han följande, i en annan artikel:

“Vi har aldrig förbjudit något eller krävt en namnändring.

Det uttalandet styrks därtill av det faktum att ett officiellt pressmeddelande släpptes i anslutning till uppståndelsen. Huvudstadens officiella webbsida släppte meddelandet med denna rubrik och följande text (jag är den som lagt till emfas):

I Friedrichshain-Kreuzberg blev och blir inga fester förbjudna eller “diskriminerade” på grund av sin religiösa karaktär.

Pressmeddelande nr 88/2013 från 03.09.2013

I Friedrichshain-Kreuzberg har inte och kommer inte några högtider att förbjudas eller diskrimineras på grund av sin religiösa karaktär. Stadsdelskontoret Friedrichshain-Kreuzberg har i motsats till åtskilliga divergerande rapporter inte beslutat att förbjuda aktiviteter med religiös bakgrund på offentliga platser.

Stadsdelsordförande Monika Herrmann har på grund av den skiljande rapporteringen i de lokala och nationella medierna granskat de faktiska omständigheterna […] Under senare år har den ansvariga avdelningen för dessa ärenden inte avslagit några ansökningar om särskilt nyttjande av offentliga platser med motiveringen att fester eller evenemang inte skulle godkännas på grund av sin religiösa karaktär. I stadsdelen har även under de senaste åren många julmarknader ägt rum.

Uppenbarligen har den ansvariga avdelningen dock i enstaka fall vid förfrågningar från institutioner – inklusive en kvartersledning – felaktigt refererat till ett beslut av stadsdelskontoret i ett särskilt fall från sommaren 2007 och meddelat att händelser för religiösa samfund och religiösa festivaler inte kan godkännas. Ett sådant tillvägagångssätt är varken förenligt med stadsdelskontorets policy eller lagligt.

Det hela handlade således om ett praktiskt och tidsorienterat tillkortakommande. Det hade inget att göra med att muslimerna, med sin ansökan, förstörde för alla andra. Det är snarare något populistiska grupperingar påstår om dem:  man anklagar dem för diverse komplex – utan att verifiera om påståendena verkligen är sanna eller inte – och politiserar på den vägen muslimhat. Det ligger helt i deras intresse med andra ord. Pressmeddelandet förklarar händelsen närmare:

Vid beslutet för sex år sedan handlade det om en förfrågan på mycket kort varsel om speciellt nyttjande av offentlig plats för uppförande av ett tält i flera dagar för flera hundra personer. Denna begäran kunde stadsdelskontoret efter avvägning inte bevilja.

I motsats till den ansvariga avdelningen, har distriktsborgmästaren gjort klart att religiös tillhörighet naturligtvis inte kan vara en beslutsgrund vid motsvarande framställningar. Snarare ska alla granskningsbara ansökningar om särskild användning av offentliga platser prövas inom ramen för förordningar som t.ex. “Berlin-gatulagen”.

Vid prövning om genomförbarhet är uteslutande objektiva kriterier (trafik, bullerskydd för invånarna, säkerhet etc) viktiga. Varje aktivitet som önskas inom det högfrekventerade innerstadsområdet kan därför inte beviljas vid varje tidpunkt. De sökandes religiösa tillhörighet eller aktivitetens inriktning är vid denna prövning dock inget kriterium. Snarare är stadsdel Friedrichshain-Kreuzberg stolt över mångfalden av religioner och trosinriktningar. Stadsdelskontoret uppskattar särskilt bl.a. det av enskilda eller föreningar ofta frivilliga arbetet, engagemanget i stadsdelsregionerna och bidraget till samvaron inom stadsdelen.

Till detta kommer att Tyskland, likt andra stater som implementerat gängse liberaldemokratiska mänskliga och sociala rättigheter i sina konstitutionella författningar, åtagit sig att skydda religionsfriheten. En förutsättning för det är sekularism, att staten åtminstone i princip inte särbehandlar religionsriktningar, vilket alltså är en princip som är tydligt uttryckt i tysk författning. Artikel 4 i konstitutionen behandlar uttryckligen religionsfriheten, i följande ordalag (översättning härifrån): “the freedom of religion, conscience and the freedom of confessing one’s religious or philosophical beliefs are inviolable. Uninfringed religious practice is guaranteed.”

Skulle alltså stadsdelsförvaltningen ha gjort vad som påståtts i högerpopulistiska media och på diverse tvivelaktiga bloggar hade den tyska författningsdomstolen kunnat reda ut saken och överpröva stadsdelsförvaltningens beslut. Det hade också varit rätt väg att gå för den som upplevde sig ha blivit illa behandlad på det vis som beskrivits i de källorna.

[Binot]: Apropå religionsfrihet i Tyskland och diskriminering:

Det kan tilläggas att det finns invändningar mot implementationen av religionsfrihet i Tyskland. De har ett system där samfund kan registrera en centralt företrädande organisation som därmed får tillgång till ett kyrkoskattesystem genom vilket medlemmarna sedan betalar in pengar till organisationen med administrativ hjälp av staten. Då det råkar vara så att islam inte är ens lite enhetlig, i kontrast till vad islamofoba strömningar gör gällande, finns ingen sådan centralt företrädande organisation. Detta medför att de inte har tillgång till det här statliga stödet, något som väckt kritik och är under utredning. Se exempelvis sammanfattningen under rubriken Religious Freedom in Germany här.

Den som är intresserad av att vidare bilda sig rörande religionsfrihet i Tyskland bör läsa professor Gerhard Robbers uppsats i ämnet.

/Bruce Ali, Politifonen

Medhjälpare:

Elwa Ninpo och Kuifje de Vertaler

21 thoughts on “Avpixlat Sprider Falsk Nyhet om Förbjudna Högtidsceremonier

 1. Pingback: Invandrarkritikers påhittade eller vinklade nyheter | polimasaren

 2. Bra artikel, grundlig och förklarande. Läste artikeln på Avpixlat och förstod direkt att den inte kunde vara det minsta sann. Tyvärr tar det ju tio minuter att länka nåt skräp och skriva nåt upprört, och många timmar att researcha och debunka eländet. Tack.

 3. Ja, här verkar det faktiskt som om man inte kollat upp storyn tillräcklikt på Avpixlat. Detta är väl i för sig inget ovanligt ens vad gäller etablerad media. Men eftersom man där har ögonen på sig så pass mycket. Så kanske man borde tänka till en gång extra där innan man publicerar vissa saker. hur som helst gedigen research av er på Politifonen.

  ( varför inte åka till Berlin nu i Jul och ta ett aktuellt foto som ett slutgiltgt bevis i den här frågan ? )

 4. Hej Nils,

  Det har du rätt i. Även etablerad media brukar vara dålig med källkritik emellanåt. Det är något man måste vara noga med anser jag. Skulle Expressen således ha framfört denna story, skulle det ha stått “Expressen” istället för Avpixlat i rubriken.

  Tack så mycket.

  /Bruce Ali, Politifonen.

 5. Den här ceremonin ‘Carnaval’ som ni säger skulle vara något slags Katolskt evenemang. Är det inte egentligen ”Karneval der Kulturen” som är en icke religös fest där man firar mångkulturen och Berlins mångfald, som det egentligen handlar om här ?

 6. Men ni resonerar utifrån att det skulle vara en katolsk fest. Då kanske man bör veta helt säkert att det är så också. Sen vet jag inte ens vilken “populistiska tabloid” som du åsyftar där detta skulle nämts som just en katolsk fest. Avpixlat som er artikel handlar om nämner i vart fall inget om någon Katolsk ‘Carnaval’ http://avpixlat.info/2013/09/04/julfirande-forbjuds-i-berlin/ Det enda jag sett nämnas i sammanhanget är nämligen just denna ”Karneval der Kulturen” . Det var också därför jag tog upp det. Resonemanget om Katoliker skulle ju faktiskt inte vara lika relevant i sådana fall. Ni har ju gjort ett gediget jobb med den här artikeln. Men här är det något som ni kanske möjligen förbisett. Nu kan det ju mycket väl handla om en Katolsk fest. Men det jag hade sett i sammhanhanget var alltså det andra alternativet.

  Lite lustigt ändå att ni litar på det som står i den här “populistiska tabloiden” så pass mycket att ni för ett resonemang utifrån det i vart fall. Nu kan man ju inte begära att ni skall kolla upp allt. Men det är ju ändå bristande källkontroll som verkar ha brustit hos Avpixlat här och det som ni kritiserar dom för.

 7. Det är De Telegraaf som använder uttrycket, vilket du hade märkt om du hade läst artikeln närmre.

  Jag är inte nämnvärt intresserad av att reda ut vilken tillställning som egentligen avses i den delen, det är ointressant för vad artikeln handlar om, nämligen huruvida det upprättats något förbud mot publikt julfirande eller ej i stadsdelen Kreuzberg.

  Om du hör av dig till någon i det området kan vederbörande antagligen hjälpa dig vidare.

  //Elwa

 8. nilscobra

  Vi diskuterar endast kring vad artikeln i De Telegraaf påstår. Den hävdar att samtliga religiösa tillställningar har förbjudits på offentlig plats, men att:

  Carnaval, som är av katolskt ursprung, tillåts dock fortfarande i Berlinstadsdelen. Denna högtid betraktas som ”tradition.

  Huruvida den verkligen är en katolsk tradition eller ej är inte intressant för oss. Det är deras påstående och vi diskuterar utifrån det. Därför svarar vi:

  Den andra aspekten som bör lyftas fram är att artikeln å ena sidan menar att all religiös högtidlighet skall förbjudas – men att man tillåter den katolska ceremonin ‘Carnaval’ eftersom den är traditionsbunden. Menar man således att julen inte är det? Med det uttalandet har hela artikeln mer eller mindre fallit. Det skulle, om man så vill, kunna förklaras med att alla andra religiösa grupper, muslimer så väl som protestanter (eller valfri religion därutöver), diskrimineras till förmån för katoliker. Tyskland katoliceras! Eller bayeriseras, för att anspela på en gammal inomtysk religionskonflikt.

  Med andra ord faller deras artikel bara på det påståendet egentligen.

  Med vänliga hälsningar

  /Bruce Ali, Politifonen

 9. Nu kan jag faktiskt inte Tyska och hur ska jag veta att det är den som du avser med den “populistiska tabloiden” Jag vet inte vad det är för typ av sida. Jag utgick från det som var på svenska här faktiskt. Ditt intresse för hurvida ert resonemang kring en eventuell Katolsk fest har verklighetsanknytning eller ej kan jag ju förstås inte göra något åt. Blir ganska barnsligt också när du ber mig ta kontakt med någon i området för att kolla hur det ligger till med detta. Skall jag ringa nån på slump eller ? Sandlådenivå !

 10. Ja deras resonemang blir ju ologiskt här helt klart om det nu rör sig om en Katolsk tillställning. Frågan är väl bara om det här med katolskt stämmer eller ej. Men förstår ( nu ) att ni resonerade blott och enbart utifrån deras artikel. ( Inte så lätt att fatta dock när hela artikeln handlar om Avpixlat )
  Där jag läste det här om ”Karneval der Kulturen” hade man hänvisning till nån annan tysk nyhetstidning. Möjligen bild zeitung men inte säker. Hittar eller kommer dock inte ihåg vart jag läste detta någonstans. Ibland passerar saker bara revy.

  MVH Nils

 11. Jo jag förstod att du tolkade det så. Det kan bli lite rörigt med så mycket text. Syftet är självfallet, som titeln på artikeln beskriver, att lyfta fram att Avpixlat sprider en nyhet som inte beskriver vad som hänt. Deras källhänvisning är Telegraaf-artikeln – och det är den källan vi egentligen bemöter. Avpixlat återger bara vad de läst där – och därför fokuserar vi på den källa de hänvisar till.

  Med vänliga hälsningar och tack för dina kommentarer.

  /Bruce Ali, Politifonen

 12. Pingback: Sammanställning av jihad-konspirationer och annan Kontra-jihadistisk propaganda | Politifonen

 13. Det är konstigt att läsa ditt erkännande över att det som står på Avpixlar inte stämmer med tanke på att du tidigare förklarat bloggen som världens sanningssägare.

 14. Till att börja med så har jag inte ordagrant sagt att Avpixlat skulle vara “Världens sanningssägare” Sen så är det här med bristande källkritik inte något ovanligt för någon media. Har hänt tidigare på Avpixlat och händer hela tiden även i mer etablerad media.

 15. Pingback: Blöj-jihad och Sopp-jihad - gästinlägg från Politifon | Motargument.se

 16. Pingback: Invandrarkritikers påhittade eller vinklade nyheter |

 17. Pingback: Blöj-jihad och sopp-jihad | Motargument

Diskutera

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s